Działalność rynkowa

Podejście do zarządzania

Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzona jest zarówno w podmiocie dominującym - Grupie LOTOS, jak i w spółkach zależnych, tj. w LOTOS Paliwa, LOTOS Tank, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS Parafiny i LOTOS Kolej.

W 2010 r. podział funkcjonalny w obszarze działalności rynkowej był następujący:

 • Służby handlowe umiejscowione w Grupie LOTOS organizowały sprzedaż: paliw silnikowych do koncernów międzynarodowych, paliwa lotniczego, eksport i dostawy wewnątrzwspólnotowe produktów naftowych, a także kupowały surowce, komponenty i towary do odsprzedaży.
 • Spółka LOTOS Paliwa prowadziła krajową, detaliczną i hurtową, sprzedaż paliw silnikowych oraz gazu płynnego (LPG).
 • Spółka LOTOS Tank zajmowała się sprzedażą paliwa lotniczego w kraju.
 • Przedmiotem działalności spółki LOTOS Oil była produkcja i dystrybucja środków smarnych: gotowych olejów, smarów samochodowych i przemysłowych oraz handel olejami bazowymi produkcji Grupy LOTOS. Jako uzupełnienie oferty spółka prowadziła sprzedaż kosmetyków samochodowych – płynów eksploatacyjnych stosowanych w motoryzacji oraz wprowadziła do oferty produkty o charakterze plastyfikatorów, tzw. TDAE.
 • Spółka LOTOS Asfalt produkowała i sprzedawała asfalty drogowe i przemysłowe, emulsje i lepiki asfaltowe, prowadziła również handel ciężkim olejem opałowym.
 • Spółka LOTOS Parafiny zajmowała się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości parafin oraz szerokiego asortymentu mas parafinowych, produkowała również galanteryjne wyroby parafinowe przeznaczone na rynek detaliczny.
 • Spółka LOTOS Kolej organizowała i realizowała przewozy kolejowe dla spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS oraz podmiotów zewnętrznych (głównie transport produktów ropopochodnych).

Zgodnie z nową strategią działania Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze handlu będą koncentrować się na dalszym rozwoju struktur handlowych, w oparciu o rozbudowywaną sieć dystrybucji i efektywną logistykę produktów, a także na dynamicznym rozwoju działalności tradingowej w obszarze handlu ropą i produktami naftowymi.

Cele szczegółowe w poszczególnych obszarach działalności rynkowej określone zostały następująco:

Paliwa

Maksymalizacja efektu ekonomicznego poprzez elastyczne sterowanie strumieniem produktowym i dalsze umacnianie pozycji rynkowej:

 • utrzymanie 30% udziału w krajowym rynku paliw,
 • sprzedaż przewyższająca o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii Grupy LOTOS.
Sieć stacji paliw

Dalszy dynamiczny rozwój ogólnopolskiej sieci stacji paliw LOTOS, jako w pełni kontrolowanego i wysokoefektywnego kanału sprzedaży produktów poprzez:

 • uzyskanie 10% udziału w krajowym rynku detalicznym przed upływem okresu objętego strategią,
 • rozwój sieci stacji oraz intensyfikację sprzedaży w istniejącej sieci.
Pozostałe produkty naftowe

W grupie olejów smarowych celem jest utrzymanie pozycji lidera na rynku krajowym, a w innych grupach produktów optymalizacja efektu ekonomicznego poprzez wykorzystanie zasobów i uwarunkowań rynkowych.

Optymalizacja łańcucha dostaw

W celu maksymalizacji marży zintegrowanej, Grupa Kapitałowa LOTOS skoncentruje się na optymalnym wykorzystaniu aktywów oraz koordynacji działań w kluczowych obszarach łańcucha dostaw: planowaniu, zaopatrzeniu, produkcji oraz dystrybucji.

Zaopatrzenie w ropę naftową

Grupa Kapitałowa LOTOS dzięki rozbudowanym zdolnościom przerobowym będzie kontynuować politykę dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw ropy, poprzez:

 • utrzymanie dostępności do źródeł zaopatrzenia w ropę dostarczaną transportem rurociągowym i morskim,
 • elastyczny dobór gatunków i kierunków dostaw ropy naftowej w celu maksymalizacji marży zintegrowanej,
 • zwiększenie aktywności na międzynarodowym rynku ropy naftowej,
 • zwiększenie roli własnego wydobycia w zaopatrzeniu w ropę. 
 •  

Organizacja

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się segmenty: handlowy, operacyjny, poszukiwawczo-wydobywczy, zarządczy i finansowy.

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

top