Giełda

Grupa LOTOS w RESPECT Index

Akcje Grupy LOTOS wchodziły w 2010 r. w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, który zadebiutował na GPW 19 listopada 2009 r. Do indeksu zakwalifikowano 16 spółek o ratingu A. 

Walory Spółki weszły w skład RESPECT Index ponownie, po weryfikacji ogłoszonej 25 stycznia 2011 r. W 2010 r. publikacja wartości wskaźnika miała miejsce dwa razy w ciągu dnia. W 2011 r. przebiega już w trybie ciągłym, od rozpoczęcia do zakończenia sesji giełdowej.

RESPECT to projekt, który ma na celu promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania wśród firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podobne indeksy funkcjonują na kilkudziesięciu giełdach na świecie. Najważniejsze wśród nich to Dow Jones Sustainability Index i FTSE4Good. Podstawą RESPECT Index były wyniki ratingu oceniającego przedsiębiorstwa zaangażowane w działania z obszaru zrównoważonego rozwoju. Analizą objęte zostały spółki notowane na rynku regulowanym warszawskiej GPW, które w rankingu firm odpowiedzialnych społecznie otrzymały najwyższy rating i są liderami w komunikacji spółek na rynku finansowym, zrównoważonego rozwoju i ładu informacyjnego.

Do przeprowadzenia badania przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie (z wyłączeniem rynku NewConnect, spółek zagranicznych i tych, których akcje są notowane poza warszawską giełdą) i stworzenia RESPECT Ratingu przyjęto definicję odpowiedzialności społecznej, jako strategii zarządzania i koncepcji podejścia do prowadzenia biznesu. W 2009 r. Grupa LOTOS z własnej inicjatywy przystąpiła do tego projektu, jako jedna ze 120 firm, które poddały się ocenie. Począwszy od 2011 r. dwa pierwsze etapy postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzane są bez udziału spółek. Giełda Papierów Wartościowych wraz ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych dokonuje, na podstawie ogólnodostepnych informacji, oceny spółek pod względem spełniania przez nie kryterium płynności, a następnie praktyk stosowanych w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Dopiero trzeci etap badania wymaga zgody zainteresowanych na udział w projekcie i szczegółową weryfikację przez firmę Deloitte.

Firmy, które w toku tego postępowania uzyskały najwyższe oceny ratingowe, zostały włączone do indeksu giełdowego zrównoważonego rozwoju – RESPECT Index. Indeks ten jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dochody z tytułu dywidend i praw poboru, służącym ocenie koniunktury wśród spółek uznanych za spółki o najwyższych standardach korporacyjnych.

Obszary badania spółek giełdowych pod kątem kwalifikacji do RESPECT Index w 2010 roku

Polityka CSR
 • Strategie CSR oraz aktywności podejmowane przez Spółkę w obszarze CSR
 • Osoba dedykowana do działań CSR
 • Raport CSR
 • Nieobligatoryjne deklaracje, zasady lub kodeksy przestrzegane przez Spółkę i odnoszące się bezpośrednio do kwestii społecznych, ekonomicznych lub środowiskowych
System zarządzania
 • System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
 • Kodeks etyki
 • Wymagania z zakresu odpowiedzialności stawiane przez Spółkę dostawcom produktów i usług (klauzule etyczne, audyty)
 • Dialog z interesariuszami
Zarządzanie środowiskowe
 • Polityka środowiskowa
 • Działania podejmowane przez Spółkę w celu monitorowania i ograniczania zużycia surowców, materiałów, paliw, energii, wody
 • Nieobligatoryjny recycling i segregacja odpadów
Polityka personalna
 • Polityka personalna
 • Wypadkowość
 • Pozafinansowy system motywacji pracowników
 • Badania satysfakcji pracowników
Rynek i klienci
 • System zarządzania reklamacjami, skargami i wnioskami
 • Kodeks etyki reklamy
 • System zarządzania ochroną danych osobowych i prywatności
 • Otrzymane kary m.in. za działania antykonkurencyjne i monopolistyczne

Badanie będzie od 2011 r. powtarzane co sześć miesięcy, a poddawać mu się mogą jedynie spółki, których walory wchodzą w skład indeksów WIG-20, mWIG-40 lub sWIG-80. Całość projektu nadzoruje Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli organizatorów oraz rady naukowej, którą stanowi niezależne grono autorytetów świata nauki i ekonomii.

Istotnym potwierdzeniem wysokich ocen osiąganych przez Grupę LOTOS w ramach badania RESPECT Rating jest zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „Relacje z inwestorami” rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2010”, który na zlecenie gazety „Puls Biznesu” opracował instytut Pentor Research Int. Wyboru dokonali specjaliści rynków kapitałowych – analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy reprezentujący domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe zlokalizowane na terenie całego kraju – doceniając jakość dialogu Grupy LOTOS z inwestorami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi, a także szybkość reakcji na pytania inwestorów.

Wyniki uzyskane przez Grupę LOTOS w porównaniu do wyników spółek z RESPECT Index, 1.2011 r.
You need to upgrade your Flash Player

Misja, wizja, wartości

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to: czystość, otwartość, innowacyjność i...

Systemy zarządzania

Podejście do zarządzania w Grupie LOTOS zakłada stałe doskonalenie organizacji. W 2010 r. Spółka zainicjowała cykliczną ocenę dojrzałości...

Społeczeństwo

Otwarte, oparte na zaufaniu i współdziałaniu relacje ze społecznym otoczeniem stanowią wartość dla Grupy Kapitałowej LOTOS. Firma...

Społeczne aspekty działalności

Kwestie praw człowieka i odpowiedzialności za produkt związane są z wpływem przedsiębiorstwa na społeczeństwo i stanowią ważny...

Środowisko

Zastosowane w gdańskiej rafinerii nowoczesne rozwiązania technologiczne daleko przekraczają wymagania ochrony środowiska.

Środowiskowe aspekty działalności

Podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS monitorują swój wpływ na środowisko poprzez analizę wskaźników odnoszących się do poziomu...

Ekonomiczne aspekty działalności

Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje decyzje dotyczące swojej działalności z uwzględnieniem ich pośredniego wpływu na otoczenie...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top