Profil organizacji

Akcjonariat

W 2010 r. udział Skarbu Państwa w akcjonariacie zmniejszył się o 10,78%, a udział ING OFE spadł poniżej 5%.

Kapitał podstawowy Grupy LOTOS składa się z 129.873.362 akcji zwykłych, mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.

Zmiana stanu posiadania akcji Grupy LOTOS przez Skarb Państwa

22 stycznia 2010 r. Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS, stanowiących 10,78% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS oraz reprezentujących 14.000.000 głosów, co stanowi 10,78% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po niniejszej transakcji Skarb Państwa posiadał łącznie 69.076.392 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS, stanowiących łącznie 53,19% udziału w kapitale zakładowym oraz 69.076.392 głosów, reprezentujących 53,19% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS.

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A Grupy LOTOS, asymilacja akcji Grupy LOTOS przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadził 19 stycznia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 57.987.030 akcji serii A Grupy LOTOS o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLLOTOS00033. Tego samego dnia KDPW dokonał asymilacji wspomnianych akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS, powstałych po zamianie akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 55.635.609 akcjami zwykłymi na okaziciela Grupy LOTOS oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLLOTOS00025. 19 stycznia 2010 r. kodem PLLOTOS00025 oznaczonych było 113.622.639 akcji Grupy LOTOS S.A., a kodem PLLOTOS00033 - 77.361 akcji Spółki.

12 kwietnia 2010 r. KDPW dokonał asymilacji 8.250 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS, powstałych po zamianie, dokonanej 12 kwietnia 2010 r., 8.250 akcji zwykłych imiennych serii A oznaczonych kodem PLLOTOS00033 z 113.622.639 akcjami zwykłymi na okaziciela Spółki, oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLLOTOS00025. Tego samego dnia Zarząd GPW wprowadził w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pulę wyżej opisanych akcji Spółki. Akcje Grupy LOTOS po asymilacji na dzień 12 kwietnia 2010 r. były oznaczone następująco:

  • kodem PLLOTOS00025 - 113.630.889 sztuk akcji,
  • kodem PLLOTOS00033 - 69.111 sztuk akcji.
Przyjęcie akcji serii C Grupy LOTOS do depozytu papierów wartościowych przez KDPW, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C Grupy LOTOS

KDPW na podstawie Uchwały Zarządu nr 895/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 16.173.362 akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Grupa LOTOS o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz oznaczyć je kodem PLLOTOS00025.

10 stycznia 2011 r. nastąpiła rejestracja w KDPW wyżej wymienionych akcji Grupy LOTOS. Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji pod kodem ISIN PLLOTOS00025 wyniosła 129.804.251. Tego samego dnia Zarząd GPW wprowadził w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii C Spółki, o których mowa powyżej.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

7 lutego 2011 r. Zarząd Grupy LOTOS został poinformowany, iż ING Otwarty Fundusz Emerytalny, w wyniku zbycia akcji Spółki, rozliczonych 2 lutego 2011 r., ograniczył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy LOTOS poniżej 5%. Przed zbyciem akcji ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 6.640.532 akcje Grupy LOTOS, stanowiące 5,11% kapitału zakładowego Spółki. W dniu 7 lutego 2011 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu ING znajdowało się 5.957.442 akcje Grupy LOTOS, co stanowiło 4,59% jej kapitału zakładowego.

Struktura kapitału akcyjnego Grupy LOTOS
stan na 15.02.2011 r.

Akcjonariusz Liczba
akcji
Liczba
głosów
Wartość nominalna akcji
(zł)
Udział w kapitale podstawowym (%)
Skarb Państwa 69.076.392 69.076.392 69.076.392 53,19
Pozostali akcjonariusze 60.796.970 60.796.970 60.796.970 46,81
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100

  

Struktura kapitału akcyjnego Grupy LOTOS
You need to upgrade your Flash Player

Ład korporacyjny

Grupa LOTOS co roku publikuje oświadczenia Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. 

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top