Wizja rozwoju

Stopień realizacji celów strategicznych

W wyniku wdrożenia nowej strategii wzrośnie wartość Grupy Kapitałowej LOTOS oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Grupa Kapitałowa LOTOS w obszarze operacyjnym i handlowym zrealizowała zasadnicze cele zdefiniowane na 2010 r. w strategii przyjętej w 2006 r., zaktualizowanej w 2008 r. Dzięki realizacji Programu 10+ znacząco wzrósł przerób ropy naftowej, co przełożyło się na zwiększenie produkcji wyrobów gotowych, a udział grupy kapitałowej w krajowym rynku paliw przekroczył zakładany poziom 30%.

Największe różnice wystąpiły w działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Cel, określony wielkością wydobycia równą 10% przerobu w 2012 r., okazał się w trakcie jego realizacji niemożliwy do osiągnięcia. Zaważył na tym trwający od roku 2008 światowy kryzys finansowy, niekorzystne warunki makroekonomiczne oraz duże wahania cen ropy. Powstałe warunki uniemożliwiły pozyskanie finansowania zewnętrznego, koniecznego do zagospodarowania licencji poszukiwawczych i planowanych akwizycji.

Ze względu na pojawiające się szanse rozwojowe podjęta została decyzja o opracowaniu nowej strategii, która główny nacisk kładzie na działania w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym. W wyniku wdrożenia nowej strategii wzrośnie wartość Grupy Kapitałowej LOTOS w długim okresie oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Działalność operacyjna

Program 10+ to największy program inwestycyjny w historii Grupy Kapitałowej LOTOS i jeden z największych zrealizowanych w polskim...

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

LOTOS Petrobaltic to jedyne przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją ropy w obrębie polskiej strefy ekonomicznej...

Działalność rynkowa

W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek dziennika „Rzeczpospolita” wartość marki LOTOS w 2010 r. wyceniono na 675 mln zł - o...

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI, osiągnięcie Poziomu A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego audytora.

top