Raport 2010

O Raporcie Rocznym

Niniejszy Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS, grupa kapitałowa, Grupa), w szczególności zaś jednostki dominującej, tj. Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa LOTOS, Spółka, koncern).

Grupa LOTOS należy do czołówki polskich firm przemysłowych. Jest drugim, co do wielkości koncernem naftowym w kraju. Jej udział w rodzimym rynku paliw przekroczył w 2010 r. 31%. Jako jedyna firma w Polsce - poprzez swoją spółkę zależną, LOTOS Petrobaltic, prowadzi bezpośrednią działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Morzu Bałtyckim. Przerób ropy w gdańskiej rafinerii Spółki odbywa się w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie, minimalizujące wpływ działalności przemysłowej na środowisko naturalne. Grupa Kapitałowa LOTOS zatrudnia ponad 5 tys. pracowników i jest największym pracodawcą na Pomorzu oraz liczącym się w południowych regionach kraju, gdzie wiele spółek grupy kapitałowej posiada swoje oddziały.

Raport roczny publikowany jest w szczególnym dla Grupy LOTOS okresie. W 2010 r. zamknięty został strategicznie ważny etap jej rozwoju, związany przede wszystkim z realizacją zainicjowanego w 2006 r. Programu 10+. Rok 2011 natomiast otwiera przed firmą nową perspektywę rozwojową, wytyczoną przez przyjętą w listopadzie 2010 r. strategię biznesową na lata 2011–2015 oraz kierunki rozwoju do 2020 r. To okres sprzyjający podsumowaniom, ale w równie silnym stopniu budowaniu planów na przyszłość, dojrzałemu otwarciu na dekadę rozwoju godną drugiej dekady XXI stulecia.

Kończąca się wraz z finalizacją inwestycji Programu 10+ pierwsza dekada tego wieku była dla Grupy Kapitałowej LOTOS okresem bezprecedensowej w jej historii rozbudowy. Czasem, w którym mimo wielu niesprzyjających warunków zewnętrznych, globalnego osłabienia gospodarczego oraz recesji, zrealizowano niemal wszystkie zakładane cele strategiczne. Podstawą tego sukcesu była determinacja, zaangażowanie i odpowiedzialność Zarządu, kadry menadżerskiej i wszystkich pracowników grupy kapitałowej.

Odpowiedzialne dążenie do jasno określonych celów, angażujące cały kapitał ludzki, jest również wytyczną na kolejną dekadę objętą nową strategią rozwoju Grupy LOTOS. Strategia ta zakłada budowę silnego, nowoczesnego, zintegrowanego pionowo koncernu naftowego, dysponującego własnym zapleczem surowcowym, optymalnymi mocami przerobowymi, wykorzystującymi najbardziej zaawansowane technologie oraz rozwój konkurencyjnej, liczącej się na rynku organizacji handlowej.

Tę wizję – podobnie jak strategię minionego okresu - Grupa Kapitałowa LOTOS realizować będzie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności. Czerpanie z zasobów ekonomicznych, społecznych oraz środowiska naturalnego w sposób, który nie narusza możliwości pełnego korzystania z nich przez przyszłe pokolenia, jest jednym z kluczowych priorytetów przedsiębiorstwa.

Należą do nich również przejrzystość i otwartość, w oparciu o które Spółka komunikuje się ze swoim otoczeniem, ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym m.in. z pracownikami oraz akcjonariuszami i inwestorami. Zasady te są także podstawą budowania marki LOTOS, jej wiarygodności i reputacji, zaufania do niej. Takie podejście przynosi konkretne efekty, wzmacniające pozycję rynkową i wartość Spółki. Grupa LOTOS zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami” w rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2010”, a jej akcje po raz kolejny weszły w skład prestiżowego indeksu giełdowego RESPECT Index, skupiającego spółki, w których stopień odpowiedzialności społecznej oraz przestrzegania reguł ładu korporacyjnego i dobrych praktyk oceniany jest najwyżej.

Ekonomia, społeczeństwo, środowisko – wszystkie te sfery traktowane są w działalności Grupy LOTOS, jako równoważne i wzajemnie uzupełniające się. Znajduje to bezpośrednie odzwierciedlenie w niniejszym Raporcie, który kontynuuje praktykę zintegrowanego raportowania zainicjowaną raportem ubiegłorocznym - pierwszym zintegrowanym raportem rocznym opublikowanym przez polską spółkę, wyróżnionym w konkursie „Raporty Społeczne 2010” za udane włączenie kwestii społecznych i ekologicznych do raportowania. Kompleksowy sposób podejścia do komunikacji z interesariuszami zapewnia otoczeniu Spółki możliwość uzyskania pełnego obrazu działalności organizacji - nie tylko jej aspektów ekonomicznych, ale również społecznych oraz środowiskowych.

W sprawozdawczości tych ostatnich obszarów Spółka stosuje międzynarodowe standardy skodyfikowane w Ramowych Zasadach Raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (G3 GRI) oraz Zasady UN Global Compact odnoszące się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy, Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji. Grupa LOTOS w przygotowaniu zarówno skonsolidowanego raportu finansowego, jak i pozafinansowego kierowała się jednocześnie zasadami dokładności, istotności, kompletności, porównywalności, wyważenia i wiarygodności.

Wskaźniki wyników, umieszczone w skonsolidowanych sprawozdaniach, uzupełniono częścią opisową, zawartą w odrębnych rozdziałach Raportu, prezentujących wizję rozwoju Spółki, jej cele strategiczne, dokonania i plany rozwoju w poszczególnych obszarach działalności.

W Raporcie umieszczono ponadto Indeks ułatwiający wyszukiwanie konkretnych wskaźników wyników oraz treści opisowych odpowiadających przedstawianym zagadnieniom, który zawarty jest w Tabeli treści GRI i Zasad UN Global Compact.

  

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

Przedmiot i zakres działalności

Koncern jest liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. 

Grupa Kapitałowa LOTOS

Dwie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS mają siedziby zagranicą: na Litwie –  LOTOS Baltija oraz w Norwegii –  LOTOS E&P...

Organizacja

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się segmenty: handlowy, operacyjny, poszukiwawczo-wydobywczy, zarządczy i finansowy.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego audytora.

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI, osiągnięcie Poziomu A.

top