Akcjonariat

W 2010 r. udział Skarbu Państwa w akcjonariacie zmniejszył się o 10,78%, a udział ING OFE spadł poniżej 5%.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. 

  Kompetencje

  Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

  Skład

  Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

  Stałe komitety Rady Nadzorczej

  Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania. 

  Wynagradzanie

  Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w Ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.).

  Status niezależności

  Zasada nr 6 z działu III „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” stanowi: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

  Unikanie konfliktu interesów

  Przepis art. 387 Kodeksu spółek handlowych zastrzega, iż członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.

  Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

  Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS jest działalność Spółki w perspektywie zrównoważonego rozwoju zarówno w aspekcie dostępu do surowców naturalnych, jak i społecznego oraz środowiskowego oddziaływania koncernu na otoczenie.

top