Profil organizacji

Grupa Kapitałowa LOTOS

Dwie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS mają siedziby zagranicą: na Litwie –  LOTOS Baltija oraz w Norwegii –  LOTOS E&P Norge AS.


Poniżej przedstawiono jednostki zależne, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz z ich przedmiotem działalności, metodą konsolidacji oraz udziałem Grupy w ogólnej liczbie głosów w kapitale podstawowym („zakładowym”).
 

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji
/wyceny udziałów
Procentowy udział bezpośredni/pośredni Grupy w kapitale podstawowym
31.12.2010 31.12.2009
 Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Spółki bezpośrednio zależne
LOTOS Paliwa
Sp. z o.o.
Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Gaz S.A.(1) Mława Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz krajowa sprzedaż olejów bazowych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Asfalt
Sp. z o.o.
Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Ekoenergia S.A.(2) Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Kolej
Sp. z o.o.
Gdańsk Transport kolejowy pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Serwis
Sp. z o.o.
Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, wykonawstwo remontów pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Lab 
Sp. z o.o.
Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Straż
Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Ochrona
Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona mienia i osób pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Parafiny
Sp. z o.o.
Jasło Produkcja i sprzedaż  mas parafinowych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Tank
Sp. z o.o.
Gdańsk (3) Handel paliwem lotniczym pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw pełna 97,55% (5) 85,04% (4)
LOTOS Jasło S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Jasło Działalność usługowa w zakresie dystrybucji produktów ropopochodnych, magazynowania paliw, tworzenia i utrzymywania zapasów paliw, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna pełna 98,12% (5) 85,01% (4)
LOTOS Petrobaltic S.A. (6)
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pełna 99,32% 99,32%(4)
LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.
Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej pełna 100,00% (7) 0,29% (7)
Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia
Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu pełna 97,55% (9, 10) 85,04% (8)
LOTOS Biopaliwa
Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) (11) pełna 97,55% (9, 10) 85,04% (8)
"PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. Jasło Działalność usługowa pełna 93,70% (9) 81,18% (8, 12)
KRAK-GAZ  Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Kraków - (1)
Miliana Shipping Company Ltd. Cypr Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej pełna 99,32 % 99,32 % (8)
LOTOS Exploration and Production Norge AS Stavanger, Norwegia Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej. pełna 99,32% (13) 99,32 % (8)
Aphrodite Offshore Services N.V. Antyle Holenderskie Świadczenie usług transportu morskiego pełna 99,32% 99,32 % (8)
Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo (13) Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego pełna (14) 99,32% 99,32 % (14)
UAB LOTOS Baltija Wilno, Litwa Doradztwo handlowe i prawne pełna 99,32 % (16) 100,00%

  

(1) Do dnia 23 lipca 2009 r. spółka LOTOS Gaz S.A. posiadała kontrolę nad spółką zależną KRAK-GAZ Sp. z o.o. W dniu 30 kwietnia 2009 r. spółka KRAK-GAZ Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowo - naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości. W dniu 23 lipca 2009 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości w drodze likwidacji majątku spółki KRAK-GAZ Sp. z o.o.
W dniu 10 stycznia 2011 r. Walne Zgromadzenie spółki LOTOS Gaz S.A. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki LOTOS Gaz S.A. poprzez likwidację.

(2) Z dniem 6 maja 2010 r. dokonano rejestracji zmiany formy prawnej spółki, spółka akcyjna na spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecna firma, pod którą działa spółka to LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o.

(3) W dniu 12 sierpnia 2009 r. nastąpiło przeniesienie siedziby spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. z Jasła do Gdańska.

(4) W dniu 9 lipca 2009 r. doszło do podpisania umowy dotyczącej objęcia przez Skarb Państwa akcji Grupy LOTOS S.A. W zamian Skarb Państwa przekazał Grupie LOTOS S.A. wkłady niepieniężne w postaci 30,32% akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A., 5% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 5% akcji spółki LOTOS Jasło S.A.

(5) Do dnia 31 grudnia 2010 r. Grupa LOTOS S.A. nabyła od udziałowców niekontrolujących dodatkowe 12,51% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 13,11% akcji spółki LOTOS Jasło S.A.

(6) W dniu 31 marca 2010 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano zmianę nazwy spółki z: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” Spółka Akcyjna na: LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna w skrócie: LOTOS Petrobaltic S.A.

(7) W dniu 20 listopada 2009 r. dotychczasowi wspólnicy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. zbyli na rzecz LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. posiadane udziały:
- Grupa LOTOS S.A. - 9.400 udziałów z posiadanych 9.500,
- LOTOS Czechowice S.A. - wszystkie 12.314 udziałów,
- LOTOS Jasło S.A. - wszystkie 9.866 udziałów,
- LOTOS Serwis Sp. z o.o. - wszystkie 2.834 udziały,
- Partner Holding Management Sp. z o.o. - wszystkie 100 udziałów.

Spółka LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. nabyła udziały własne w celu ich dobrowolnego umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Struktura udziałowców po transakcji w spółce LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. była następująca:
- LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. - 99,71%,
- Grupa LOTOS S.A. - 0,29%.

Grupa LOTOS S.A. ze względu na uprawnienia zgromadzenia wspólników przysługujące Grupie LOTOS S.A., jako jedynemu wspólnikowi, zachowała kontrolę nad spółką LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. W dniu 31 marca 2010 r. nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. do poziomu 50 tys zł. Kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 100 udziałów. Po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym udział Grupy LOTOS S.A. w kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. wynosi 100%.

(8) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (4) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy w kapitale podstawowym spółek zależnych spółek Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic S.A.), LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A.

(9) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (5) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy w kapitale podstawowym spółek zależnych spółek LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A.

(10) W dniu 5 listopada 2010 r. Grupa LOTOS S.A. nabyła od LOTOS Czechowice S.A. 1 udział spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. stanowiący 0,005% kapitału zakładowego spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. oraz 1 udział spółki RCEkoenergia Sp. z o.o. stanowiący 0,005% kapitału zakładowego spółki RCEkoenergia Sp. z o.o.

(11) Z dniem 1 marca 2009 r. spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną.

(12) W okresie maj – czerwiec 2008 r. oraz w okresie styczeń - grudzień 2009 r. spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła akcje spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w kapitale zakładowym spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł do 95,5%.

(13) W dniu 15 listopada 2010 r. został podwyższony o 1 NOK kapitał zakładowy w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS. Nową 1 akcję o wartości nominalnej 1 NOK (tj.0,4822 złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 15 listopada 2010 r.) objęła Grupa LOTOS S.A.

(14) W dniu 27 listopada 2009 r. spółka LOTOS Petrobaltic S.A. przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o.

(15) Z dniem 25 stycznia 2010 r. nastąpiła rejestracja przeniesienia siedziby spółki Energobaltic Sp. z o.o. z Gdańska do Władysławowa.

(16) W dniu 9 grudnia 2010 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką LOTOS Petrobaltic S.A. umowę zbycia 5.876 akcji spółki UAB LOTOS Baltija stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki.

  

Na dzień 31 grudnia 2010 r. udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. Na dzień 31 grudnia 2009 r. udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych był równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek, za wyjątkiem udziału w spółce LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. 

Schemat Grupy Kapitałowej LOTOS
stan na 31.12.2010 r.

Schemat Grupy Kapitałowej LOTOS, stan na 31.12.2010 r.

(1) akcje pracownicze – 2,45%

(2) akcje pracownicze – 1,88%

(3) inni akcjonariusze – 4,5%

(4) Skarb Państwa – 0,01%, akcje pracownicze – 0,67%

(5) UAB „Meditus" – 59,41%.

Ponadto Grupa LOTOS S.A. posiada 8,97% udziałów w kapitale zakładowym P.P.P.P. „NAFTOPORT” Sp. z o.o. (spółce należącej do grupy kapitałowej PERN "Przyjaźń" S.A. z Płocka).

 

W 2010 r.:
przesunięto spółkę LOTOS Gaz S.A. z segmentu handlowego do segmentu zarządczego ze względu na planowane wygaśnięcie działalności (w styczniu 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło decyzję o rozwiązaniu Spółki oraz postawieniu Spółki w stan likwidacji);
w segmencie zarządczym nie widnieje na dzień 31.12.2010 r. spółka UAB LOTOS Baltija, ponieważ 100% jej akcji zostało sprzedanych LOTOS Petrobaltic S.A. dnia 09.12.2010 r. i od tego momentu Spółka przynależy do segmentu poszukiwawczo-wydobywczego;
zmieniono formę prawną spółki LOTOS Ekoenergia S.A. z S.A. na Sp. z o.o.;
w spółkach LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o. oraz LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. zlikwidowano organ rady nadzorczej;
zmieniono nazwę spółki Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A. na LOTOS Petrobaltic S.A.
top