Raport 2010

Podstawowe dane 2010

 

 

 

 

Grupa LOTOS – wybrane dane

  Jednostka Za rok zakończony 31.12.2010 Za rok zakończony 31.12.2009 Zmiana Jednostka(**) Za rok zakończony 31.12.2010 Za rok zakończony 31.12.2009 Zmiana
Dane
finansowe (*) 
    (dane przekształcone)       (dane przekształcone)  
Przychody ze sprzedaży tys. zł 18.124.675 12.696.912 43% tys. euro 4.526.190 2.925.151 55%
Zysk operacyjny tys. zł 308.266 108 285.331% tys. euro 76.982 25 307.828%
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 520.433 701.871 -26% tys. euro 129.965 161.699 -20%
Zysk z działalności kontynuowanej tys. zł 464.954 591.327 -21% tys. euro 116.111 136.232 -15%
Całkowite dochody ogółem tys. zł 464.954 591.327 -21% tys. euro 116.111 136.232 -15%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 281.132 (25.227) - tys. euro 70.206 (5.812) -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (407.232) (2.403.315) - tys. euro (101.696) (553.683) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 401.470 2.150.062 -81% tys. euro 100.257 495.338 -80%
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 272.422 (277.298) - tys. euro 68.031 (63.885) -
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą        zł 3,58 4,88 -27% euro 0,89 1,12 -21%
Inwestycje społeczne tys. zł 1.240 793 56% tys. euro 310 183 69%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 16.812 138.818 -88% tys. euro 4.198 31.981 -87%
    Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2009     Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2009  
      (dane przekształcone)       (dane przekształcone)  
Aktywa razem tys. zł 14.686.730 12.559.630 17% tys. euro 3.708.489 3.057.210 21%
Kapitały własne tys. zł 5.945.053 5.480.099 8% tys. euro 1.501.162 1.333.942 13%
  Jednostka  Za rok zakończony 31.12.2010 Za rok zakończony 31.12.2009 Zmiana
Dane pozafinansowe     (dane porównywalne)  
Pracownicy liczba zatrudnionych 1.310 1.305 0,4%
Skala rotacji zatrudnienia % 10,6 13,3 -2,7 p.p.
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin)   3,4 5,6 -39,3%
Całkowity pobór wody m3 3.961.494 3.766.240 5,2%
Emisja CO2 tys. ton/rok 1.607 1.121 43%

Grupa Kapitałowa LOTOS – wybrane dane skonsolidowane

  Jednostka Za rok zakończony
31.12.2010
Za rok zakończony 31.12.2009 Zmiana Jednostka(**) Za rok zakończony
31.12.2010
Za rok zakończony 31.12.2009 Zmiana
Dane finansowe (*)     (dane przekształcone)       (dane przekształcone)  
Przychody ze sprzedaży tys. zł 19.680.533 14.321.041 37% tys. euro 4.914.727 3.299.323 49%
Zysk operacyjny tys. zł 763.315 419.793 82% tys. euro 190.619 96.713 97%
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 721.939 1.109.608 -35% tys. euro 180.286 255.635 -29%
Zysk netto z działalności kontynuowanej tys. zł 681.353 911.812 -25% tys. euro 170.151 210.066 -19%
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 679.180 900.761 -25% tys. euro 169.608 207.520 -18%
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym tys. zł 2.173 11.051 -80% tys. euro 543 2.546 -79%
Całkowite dochody ogółem tys. zł 678.609 928.661 -27% tys. euro 169.466 213.948 -21%
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 676.450 908.083 -26% tys. euro 168.927 209.207 -19%
Całkowity dochód przypisany udziałom niekontrolującym tys. zł 2.159 20.578 -90% tys. euro 539 4.741 -89%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 880.255 695.024 27% tys. euro 219.822 160.122 37%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (1.053.896) (3.333.619) - tys. euro (263.184) (768.009) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 447.706 2.181.465 -79% tys. euro 111.804 502.572 -78%
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 272.095 (454.491) - tys. euro 67.949 (104.776) -
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą 5,23 7,44 -30% euro 1,31 1,71 -23%
Inwestycje społeczne tys. zł 1.485 839 77% tys. euro 371 193 92%
    Stan na
31.12.2010
Stan na 31.12.2009     Stan na
31.12.2010
Stan na 31.12.2009  
      (dane przekształcone)       (dane przekształcone)  
Aktywa razem tys. zł 17.736.029 15.225.952 16% tys. euro 4.478.456 3.706.234 21%
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 7.498.819 6.809.393 10% tys. euro 1.893.498 1.657.513 14%
Udziały niekontrolujące tys. zł 14.658 36.752 -60% tys. euro 3.701 8.946 -59%
Kapitały własne razem tys. zł 7.513.477 6.846.145 10% tys. euro 1.897.199 1.666.459 14%
Dane pozafinansowe Jednostka Za rok zakończony 31.12.2010 Za rok zakończony 31.12.2009 Zmiana
      (dane porównywalne)  
Pracownicy liczba zatrudnionych 5.010 4.949 1,2%
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin)   4,9 4,4 11,4%
Udział w rynku paliw % 31,7 28,3 3,4 p.p.
Wydobycie ropy naftowej tys. ton 186,5 175,4 6,3%
Wydobycie gazu mln Nm3 20,7 19,5 6,2%

  

(*) Szczegółowe omówienie wyników finansowych zostało zaprezentowane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym [ link ].

(**) W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Podstawowe dane" na dzień 31 grudnia 2010 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NPB) obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 3,9603 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0044 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku).

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Podstawowe dane" na dzień 31 grudnia 2009 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3406 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego audytora.

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI, osiągnięcie Poziomu A.

„Dekada rozwoju” - wywiad z Pawłem Olechnowiczem, Prezesem Zarządu Grupy LOTOS

W Grupie LOTOS zawsze przywiązywaliśmy ogromną wagę do działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. 

top