Profil organizacji

Organizacja

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się segmenty: handlowy, operacyjny, poszukiwawczo-wydobywczy, zarządczy i finansowy.

W Grupie Kapitałowej LOTOS decyzje dotyczące poszczególnych obszarów biznesowych, w tym kierunków ich rozwoju, oceny działalności oraz alokacji zasobów, podejmuje zarząd jednostki dominującej.

Najważniejsze kryteria definiujące obszar biznesowy to:

 1. angażowanie się w działalność gospodarczą, w związku z którą można uzyskiwać przychody i ponosić koszty,
 2. wyniki działalności regularnie przeglądane przez zarząd jednostki dominującej oraz wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do obszaru i przy ocenie wyników działalności obszaru,
 3. dostępność oddzielnych informacji finansowych.

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się następujące obszary biznesowe:

 • obszar poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu, do którego przypisana jest spółka LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami powiązanymi,
 • obszar produkcji i sprzedaży produktów naftowych, do którego przypisane są spółki: LOTOS Paliwa, LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Parafiny, LOTOS Tank, LOTOS Kolej, LOTOS Straż, LOTOS Lab, LOTOS Serwis, LOTOS Ochrona, LOTOS Czechowice wraz z podległymi spółkami powiązanymi oraz LOTOS Jasło wraz z podległymi spółkami powiązanymi, 
 • pozostałe, do których zalicza się spółki: LOTOS Park Technologiczny, LOTOS Gaz i LOTOS Ekoenergia.

W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje model zarządzania segmentowego. Segment jest  wydzielonym obszarem działalności biznesowej, zarządzanym w skali Grupy Kapitałowej LOTOS przez wyznaczonego członka Zarządu Grupy LOTOS, jako jednostki dominującej. Ten model efektywnie wspomaga proces realizacji strategii, podnosząc sprawność zarządzania oraz zapewniając synergię kosztową i przychodową w skali całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Zarządzanie segmentowe obejmuje m.in.:

 • realizację spójnej strategii,
 • standaryzację i koordynację funkcji realizowanych centralnie w obszarach: zarządzania zasobami ludzkimi, procesami, systemami zarządzania, ryzykiem korporacyjnym, finansami, marką, CSR, zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, bezpieczeństwa fizycznego, IT, logistyki etc.,
 • skoordynowane planowanie i kontroling,
 • koordynację inwestycji w Grupie Kapitałowej LOTOS,
 • zintegrowane zarządzanie operacyjne, w tym zachowanie spójnych standardów korporacyjnych w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz wykorzystanie efektu synergii poprzez ustalanie spójnych celów i parametrów efektywności.

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się:

Segment zarządczy: zarządzany przez prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, tj. szefa segmentu zarządczego. Segment prowadzi działania w zakresie wzrostu wartości grupy kapitałowej, poprzez zarządzanie całokształtem jej działalności, w tym opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii, wyznaczanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych, koordynację funkcji wsparcia.

Do segmentu zarządczego przypisane są spółki:

 • LOTOS Ochrona,
 • LOTOS Ekoenergia,
 • LOTOS Park Technologiczny,
 • LOTOS Gaz wraz z podległymi spółkami powiązanymi.

Segment poszukiwawczo-wydobywczy: zarządzany przez prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, tj. szefa segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Podstawowymi zadaniami segmentu są: opracowywanie strategii rozwoju działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu, zarządzanie i nadzorowanie działań w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz odpowiedzialność za realizację strategii w tym obszarze. Do segmentu poszukiwawczo-wydobywczego przypisana jest spółka:

 • LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami powiązanymi.

Segment operacyjny: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. produkcji i rozwoju, tj. szefa segmentu operacyjnego. Podstawowymi zadaniami segmentu są: zarządzanie, koordynacja i nadzór nad całokształtem spraw związanych z przerobem ropy naftowej, produkcją rafineryjną i techniką, w tym realizacją Programu 10+. W zadaniach segmentu mieści się opracowanie założeń polityki produkcji rafineryjnej, nadzór nad sprawami związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju technicznego i technologicznego, kreowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych.

Do segmentu operacyjnego przypisane są następujące spółki:

 • LOTOS Straż,
 • LOTOS Serwis,
 • LOTOS Lab,
 • LOTOS Czechowice wraz z podległymi spółkami powiązanymi,
 • LOTOS Jasło wraz z podległymi spółkami powiązanymi.

Segment handlowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. handlu, tj. szefa segmentu handlowego. W zakresie aktywności segmentu mieści się zarządzanie procesami sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji w Grupie Kapitałowej LOTOS, w tym kreowanie i realizacja polityki handlowej, planowanie sprzedaży dla wszystkich sektorów biznesowych, zarządzanie kanałami dystrybucji, zatwierdzanie planów i polityk działalności handlowej, rozwój strategii w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw.

Do segmentu handlowego przypisane są następujące spółki:

 • LOTOS Paliwa,
 • LOTOS Oil,
 • LOTOS Asfalt,
 • LOTOS Parafiny,
 • LOTOS Kolej,
 • LOTOS Tank.

Segment finansowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, tj. szefa segmentu finansowego. W aktywności segmentu mieści się zarządzanie całokształtem działalności finansowej i rachunkowej grupy kapitałowej, w tym kreowanie polityki i monitorowanie obszaru wewnętrznych przepływów kapitałowych i dywidend, kreowanie i monitorowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarządzanie procesem budżetowania i kontrolingu, nadzorowanie działań w zakresie organizacji finansowania programów rozwojowych grupy kapitałowej, koordynacja wdrażania i przestrzegania ładu korporacyjnego, wypracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem finansowym.

Grupa LOTOS, wśród spółek grupy kapitałowej, pełni rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspomagających.

Schemat obrazujący segmenty działalności
Stan na dzień 31.12.2010 r.

Schemat obrazujący segmenty działalności Stan na dzień 31.12.2010 r.

 w spółkach funkcjonują następujące organy: zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie akcjonariuszy

 w spółkach funkcjonują następujące organy: zarząd, zgromadzenie wspólników

 w ramach segmentu zarządczego bieżący nadzór nad spółkami prowadzony jest przez Dyrektora ds. Zarządzania Aktywami

*  razem ze spółkami zależnymi

W 2010 r.:

 • przesunięto spółkę LOTOS Gaz S.A. z segmentu handlowego do segmentu zarządczego ze względu na planowane wygaśnięcie działalności (w styczniu 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło decyzję o rozwiązaniu Spółki oraz postawieniu Spółki w stan likwidacji);
 • w segmencie zarządczym nie widnieje na dzień 31.12.2010 r. spółka UAB LOTOS Baltija, ponieważ 100% jej akcji zostało sprzedanych LOTOS Petrobaltic S.A. dnia 09.12.2010 r. i od tego momentu Spółka przynależy do segmentu poszukiwawczo-wydobywczego;
 • zmieniono formę prawną spółki LOTOS Ekoenergia S.A. z S.A. na Sp. z o.o.;
 • w spółkach LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o. oraz LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. zlikwidowano organ rady nadzorczej;
 • zmieniono nazwę spółki Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A. na LOTOS Petrobaltic S.A.

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

Systemy zarządzania

Podejście do zarządzania w Grupie LOTOS zakłada stałe doskonalenie organizacji. W 2010 r. Spółka zainicjowała cykliczną ocenę dojrzałości...

top