Zarządzanie

Ład korporacyjny

Grupa LOTOS co roku publikuje oświadczenia Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Do podstawowych celów realizacji zasad ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS należy:

  • przejrzystość jej działania jako spółki giełdowej,
  • zaufanie w relacjach z interesariuszami,
  • otwartość i konsekwentne budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych", a od 1 stycznia 2008 r. stosuje większość zasad ładu korporacyjnego zebranych pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) 4 lipca 2007 r. Od 1 lipca 2010 r. Grupa LOTOS S.A. stosuje znowelizowany przez GPW w dniu 19 maja 2010 r. zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej GPW oraz w profilu inwestorskim internetowego portalu Grupy LOTOS.

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW  [ link ]

Grupa LOTOS co roku publikuje oświadczenia Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego. Są one dostępne w serwisie internetowym Spółki.

Zgodnie z zasadą „comply or explain”, która zakłada, że spółki publiczne powinny stosować wszystkie zasady dobrych praktyk, a raportować jedynie przypadki, gdy nastąpi naruszenie którejś z nich w sposób incydentalny lub trwały, Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości w 2008 r. oraz powtórzył w kolejnych latach, wykaz niestosowanych zasad ładu korporacyjnego wraz z komentarzem o przyczynach zaistniałych odstępstw.

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 r.  [ link ]

W 2010 r. Grupa LOTOS nie opublikowała odrębnych komunikatów związanych z nieprzestrzeganiem zasad zawartych w zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.

Grupa LOTOS podejmuje działania w sferze wdrażania dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i systemów zarządzania, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem państwowym. Od 19 listopada 2009 r. Spółka wchodzi w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, tzw. RESPECT Index (Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency), do którego zakwalifikowano 16 spółek notowanych na rynku regulowanym GPW i jednocześnie wyróżnionych przyznaniem im ratingu A, jako liderom zrównoważonego rozwoju, ładu informacyjnego i komunikacji na rynku finansowym. W styczniu 2011 r. Spółka została ponownie wybrana do składu RESPECT Index.

Grupa LOTOS zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami” rankingu Giełdowa Spółka Roku, który na zlecenie „Pulsu Biznesu” przygotował instytut badawczy „Pentor”. W ocenie specjalistów rynków kapitałowych – analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i maklerów reprezentujących domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe zlokalizowane na terenie całego kraju – Grupa LOTOS prowadzi najwyższej jakości dialog z inwestorami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi, a także najszybciej reaguje na pytania i wątpliwości inwestorów.

Misja, wizja, wartości

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to: czystość, otwartość, innowacyjność i...

Giełda

Grupa LOTOS zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami”  rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2010”.

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top