Grupa LOTOS w RESPECT Index

Akcje Grupy LOTOS wchodziły w 2010 r. w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych...

Społeczne aspekty działalności

Kwestie praw człowieka i odpowiedzialności za produkt związane są z wpływem przedsiębiorstwa na społeczeństwo i stanowią ważny...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

Ludzie

Grupa Kapitałowa LOTOS koncentruje swoją działalność prospołeczną na aktywności spójnej z misją i strategią rozwoju koncernu.

I FILAR STRATEGII SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

CZŁOWIEK = ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

zadanie = tworzenie wartości społecznych

warunki pracy, różnorodność, prawa człowieka, przeciwdziałanie wykluczeniu

    Pracownicy

    Kierownictwo Grupy Kapitałowej LOTOS przykłada szczególną wagę do kształtowania odpowiedzialnych relacji z pracownikami. Dotyczy to zarówno praktyk rekrutacji, stosunków pracy, troski o bezpieczeństwo zatrudnionych, jak i rozwijania dialogu społecznego wewnątrz firmy.

    Społeczeństwo

    Otwarte, oparte na zaufaniu i współdziałaniu relacje ze społecznym otoczeniem stanowią wartość dla Grupy Kapitałowej LOTOS. Firma wywiera istotny pozaekonomiczny wpływ na społeczeństwo. Realizacja Programu 10+ dała temu dobitny dowód. Od lat przedsiębiorstwo inwestuje także w kompleksowe projekty przeciwdziałające problemom społecznym w jego otoczeniu: działa na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pomaga chronić zagrożone gatunki fauny i flory, a także angażuje się w długofalowe programy edukacji sportowej dzieci i młodzieży.

top