List Prezesa Zarządu

Zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność są podstawą funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS.

Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Szanowni Państwo,

rok 2010 to niewątpliwie rok przełomowy dla Grupy Kapitałowej LOTOS z trzech niezwykle istotnych powodów: po pierwsze Spółka zakończyła realizację ogromnej inwestycji Programu 10+, po drugie, wyraźnie umocniła swoją pozycję rynkową zarówno w obszarze operacyjnym, jak i handlowym, po trzecie, przyjęła nową strategię na lata 2011–2     222 015 wraz z kierunkami rozwoju do 2020 r.

Finalizacja Programu 10+ zgodnie z założeniami i harmonogramem jest dla koncernu, dla jego Zarządu, a i dla mnie osobiście, ogromną satysfakcją. Tym większą, że przez kilkanaście miesięcy – zwłaszcza w 2009 r. – działania prowadzone były w warunkach głębokiego kryzysu finansowego oraz wyraźnego spadku globalnej dynamiki rozwojowej, przy znacząco zwiększonych ryzykach. Udało się zniwelować ich wpływ na realizację projektu, w czym ogromny udział ma współpraca i dialog z pracownikami Spółki.

Program 10+ był największym programem inwestycyjnym w dziejach Grupy LOTOS, jednym z największych realizowanych w tym czasie zarówno w polskim przemyśle w ogóle, jak i w europejskim sektorze rafineryjnym. Jego zakończenie oznacza wzrost zdolności przerobowej rafinerii w Gdańsku do 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie – o 75% więcej niż w wyjściowym 2006 r. Oznacza również wyraźne zwiększenie stopnia konwersji –  głębokości przerobu ropy naftowej. Zmienia się jego struktura na korzyść atrakcyjnych rynkowo produktów najwyższej jakości – olejów napędowych i paliwa lotniczego – które z jednej strony uzyskują szczególnie wysokie marże i są bardziej rentowne, z drugiej zaś ich jakość gwarantuje osiąganie lepszych parametrów z punktu widzenia ochrony środowiska. Zwiększa to również możliwości eksportowe wysokomarżowych produktów na wymagające rynki zagraniczne. Ich udział w ogólnej produkcji wzrasta o 10%, co oczywiście ma bezpośredni pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej wartość.

Zamontowane w ramach Programu 10+ urządzenia oraz instalacje należą do najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych technologicznie. Dzięki temu zyskuje nie tylko jakość produktów, ale też minimalizowany jest wpływ działalności przemysłowej Grupy LOTOS na środowisko naturalne. Dla Spółki, która w swoją strategię trwale wpisała zasady zrównoważonego rozwoju, ten ekologiczny aspekt Programu 10+ ma równie istotne znaczenie, jak kontekst czysto produkcyjny. Koncern pozostaje odpowiedzialny społecznie we wszystkich wymiarach swojego funkcjonowania.

Zmierzająca ku końcowi, realizacja Programu 10+ już w 2010 r. dała wymierne i spektakularne efekty. Gdańska rafineria po raz pierwszy w swej historii przerobiła ponad 8 mln ton ropy – o ponad 48% więcej niż w roku poprzednim. Tak mocne podstawy produkcyjne pozwoliły na zwiększenie udziału w krajowym rynku paliw ogółem z 28,3% do ponad 31%. W praktyce oznacza to osiągnięcie już w minionym roku celu wyznaczonego w dotychczasowej strategii Grupy Kapitałowej LOTOS dopiero na 2012 r.

Finalizacja Programu 10+, już dziś owocująca dostrzegalnym wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej i rynkowej Spółki, stworzyła mocne fundamenty trwałego, konsekwentnego wzrostu, opartego o innowacyjność i zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich wymiarach: społecznym, ekologicznym i biznesowym. Grupa LOTOS osiągnęła znakomitą pozycję startową do zaistnienia jako duży, nowoczesny, liczący się w Europie Środkowej koncern naftowy. Będzie do tego dążyć zgodnie z założeniami nowej strategii na lata 2011–2015 oraz kierunkami rozwoju do 2020 r., przyjętymi w listopadzie 2010 r.

Główne działania rozwojowe Spółki, po okresie inwestowania w segment operacyjny, skoncentrują się teraz na obszarze poszukiwawczo-wydobywczym oraz handlowym. Grupa LOTOS zintensyfikuje prace na Morzu Bałtyckim oraz na koncesjach pozyskanych i planowanych do pozyskania na Morzu Północnym. W tym celu w 2010 r. zrealizowano konsolidację kapitałową aktywów z tej branży również poprzez przejęcie pełnej kontroli nad litewską firmą wydobywczą AB Geonafta przez spółkę LOTOS Petrobaltic. Strategicznym celem jest osiągnięcie wydobycia na poziomie 1,2 mln ton ropy rocznie w 2015 r.

W obszarze handlowym strategicznymi celami są: utrzymanie osiągniętego w 2010 r. minimum 30% udziału w krajowym rynku paliw oraz wzrost udziału w krajowym rynku detalicznym z obecnych 7% do 10%.

Nadrzędnym celem strategicznym pozostaje niezmiennie budowa i zwiększanie wartości Spółki dla akcjonariuszy. Również w tym kontekście rok 2010 był bardzo pomyślny. Przychody ze sprzedaży wyniosły 19,7 mld zł – o 37% więcej niż w roku poprzednim, a zysk operacyjny 763 mln zł, co oznacza 82% wzrost w porównaniu z 2009 r.

Systematyczne raportowanie dobrych wyników finansowych owocowało od II kwartału względnie stabilnymi notowaniami walorów Grupy LOTOS na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a publikacja nowej strategii przyniosła ich wyraźny wzrost. To dowód zarówno przekonania rynku o trwałym przezwyciężeniu przez Spółkę zagrożeń wynikających ze światowego kryzysu finansowego, jak i zaufania inwestorów do pomyślnej realizacji strategicznej wizji Grupy LOTOS, co owocuje umocnieniem pozycji, jako silnego koncernu naftowego w Europie. Ma ono szczególną wartość i dla Spółki, i dla jej Zarządu, i dla mnie osobiście. Jestem przekonany, iż podstawą tego zaufania są w równej mierze osiągnięcia biznesowe grupy kapitałowej oraz fakt, iż jej strategia od wielu lat realizowana jest zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i w oparciu o otwarty dialog zarówno z pracownikami – zwłaszcza w ramach unikatowego programu „Rozmawiamy o LOTOSIE” - jak i z inwestorami.

Otwartość i transparentność Spółki są dostrzegane i doceniane. Jej akcje ponownie zostały włączone w skład RESPECT Index, utworzonego w 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie tzw. rankingu poważania. Umacnia się również sama marka LOTOS, która w rankingu najcenniejszych polskich marek dziennika „Rzeczpospolita” za 2010 r. odnotowała 10% wzrost wartości rynkowej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Z dumą i satysfakcją zwracam uwagę na fakt, że od 2002 r. Rafineria Gdańska z przedsiębiorstwa o mocach przerobowych 4,5 mln ton ropy rocznie i monolitycznej strukturze przeobraziła się w pionowo zintegrowany koncern naftowy ze zdolnością przerobu ropy 10 mln ton rocznie i zbudowała strukturę aktywów poszukiwawczo-wydobywczych, gotowych do międzynarodowej ekspansji. Grupa LOTOS to firma, która zwiększyła w tym czasie przychody czterokrotnie, a znak LOTOS jest coraz lepiej rozpoznawalny na międzynarodowym rynku. To radość i duma dla jej kierownictwa i załogi, jak również ogromna satysfakcja Zarządu z faktu wzmocnienia pozycji regionu pomorskiego i polskiej gospodarki.
 
Konsekwencja, otwartość, przejrzystość, poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu są podstawowymi kryteriami funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS w przestrzeni ekonomicznej, społecznej oraz ekologicznej. Decydują o sposobie i jakości zarządzania korporacją. Stanowią fundament budowania jej wartości oraz reputacji i zaufania do Spółki. Daje to wymierne efekty zarówno w postaci rosnących twardych wskaźników biznesowych – przychodów, zysków, rentowności - jak i w mniej wymiernych, choć nie mniej ważnych, kategoriach jakościowych, związanych z minimalizowaniem środowiskowych kosztów działalności przemysłowej oraz wizerunkiem koncernu w otoczeniu społecznym. Ta synergia stanowi ogromny kapitał Grupy LOTOS. Zapewniam, że będziemy go rozwijać, budując jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne kraju i siłę polskiej gospodarki.

Z poważaniem, Paweł Olechnowicz

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego audytora.

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI, osiągnięcie Poziomu A.

„Dekada rozwoju” - wywiad z Pawłem Olechnowiczem, Prezesem Zarządu Grupy LOTOS

W Grupie LOTOS zawsze przywiązywaliśmy ogromną wagę do działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. 

top