Sprawozdania

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI, osiągnięcie Poziomu A.

Profil sprawozdania

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe za 2010 r. powstało w oparciu o Ramowe Zasady Raportowania oraz trzecią wersję Wytycznych Global Reporting Initiative (G3 GRI). Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji, osiągnięcie Poziomu A1.

Poziom Aplikacji GRI C C+ B B+ A A+
Własna deklaracja         checkmark  

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej LOTOS odnosi się do działalności organizacji w roku obrotowym 2010. Tam, gdzie było to istotne, informacje odnoszą się również do wydarzeń ważnych dla przedsiębiorstwa, które miały miejsce w czasie bezpośrednio poprzedzającym publikację Sprawozdania, tj. w pierwszych trzech miesiącach 2011 r. 

Obecne Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe jest czwartą publikacją koncernu prezentującą pozafinansowe aspekty działalności. W 2009 r. po raz pierwszy stanowiło integralną część Raportu Rocznego Grupy LOTOS. Był to pierwszy zintegrowany raport roczny polskiej spółki. Otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepsze raporty społeczne wydane w 2010 r. zorganizowanym przez firmę doradczą PwC, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz CSR Consulting. Wyróżnienie przyznano za udane włączenie raportowania kwestii społecznych i ekologicznych do raportowania zintegrowanego oraz sporządzenie komplementarnych sprawozdań skonsolidowanych – finansowego i pozafinansowego. Niniejszy Raport Roczny kontynuuje tę praktykę, przy czym rozszerza zasięg sprawozdawczości pozafinansowej - którą w 2009 r. objęta była Grupa LOTOS jako podmiot dominujący oraz spółki handlowe Grupy Kapitałowej LOTOS – o spółkę LOTOS Petrobaltic, działającą w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym.

Wydane dotychczas raporty dostępne są w dedykowanym serwisie internetowym Grupy LOTOS www.csr.lotos.pl.

Decyzją Zarządu Grupy LOTOS organizacja przyjęła roczny cykl sprawozdawania postępów we wdrażaniu strategii społecznej odpowiedzialności. 

Za koordynację procesu społecznego raportowania w Grupie Kapitałowej LOTOS odpowiada Biuro Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR. Wszystkim zainteresowanym udostępniony jest adres e-mail: csr@grupalotos.pl. Szczegółowe informacje kontaktowe zamieszczone są w końcowej części niniejszego Raportu.

1 Poszczególne Poziomy Aplikacji zostały oznaczone literami od C (poziom najniższy), przez C+ (gdzie „+” oznacza zewnętrzną weryfikację raportu przez niezależny organ poświadczający) B, B+, A do A+. Kryteria raportowania przyporządkowane do każdego Poziomu stanowią miarę stopnia aplikacji Wytycznych oraz uwzględnienia Ramowych Zasad Raportowania GRI.

O Raporcie Rocznym

Niniejszy Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS, grupa...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top