Zaangażowanie

Misja, wizja, wartości

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to: czystość, otwartość, innowacyjność i odpowiedzialność.

Misją Grupy Kapitałowej LOTOS jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa, przyjazny dla środowiska naturalnego, zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego.

Grupa LOTOS dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem:

 • jakości produktów naftowych,
 • jakości obsługi klienta,
 • profesjonalnego zarządzania.

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach:

 • poszukiwawczo-wydobywczym,
 • przerobu ropy,
 • handlowym.

Grupa Kapitałowa LOTOS deklaruje realizację celów strategicznych przy zachowaniu standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zobowiązania Grupy Kapitałowej LOTOS w tej sferze dotyczą odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego poprzez prowadzenie działalności produkcyjnej w sposób nie dopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Grupa Kapitałowa LOTOS poczuwa się także do odpowiedzialności biznesowej za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników. Odpowiedzialność ta jest wpisana w strategię zarządzania koncernem.

Grupa LOTOS popiera i stosuje, we wszystkich sferach swojej działalności, dziesięć Zasad UN Global Compact – największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego. Spółka, jako członek tej organizacji, zadeklarowała ich przestrzeganie i zobowiązała się do:

 1. popierania i przestrzegania praw człowieka, przyjętych przez społeczność międzynarodową,
 2. eliminowania wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę,
 3. poszanowanie wolności stowarzyszania się,
 4. eliminowania wszelkich form pracy przymusowej,
 5. popierania zniesienia pracy dzieci,
 6. efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
 7. prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego,
 8. podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
 9. stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii,
 10. przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Sposób i zakres wypełniania przez Spółkę przyjętych zobowiązań opisany jest w skonsolidowanym raporcie pozafinansowym, który już po raz drugi stanowi integralną część raportu rocznego Grupy LOTOS.

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS pozostają w związku z najistotniejszymi potrzebami, problemami i wyzwaniami zidentyfikowanymi w toku dialogu firmy z kluczowymi, dla jej bieżącego działania oraz przyszłości, grupami interesariuszy:

czystosc to przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz deklaracja etycznej i uczciwej konkurencji, przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka
to stosunek do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi, nastawienie na przyszłość i dynamiczny rozwój działalności w jej wymiarze międzynarodowym
innowacyjnosc to dbałość o kapitał intelektualny oraz docenianie kompetencji i zdolności ludzi stanowiących o sile rynkowych perspektyw marki LOTOS, a także znajdujących się w społecznym otoczeniu
odpowiedzialnosc to postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego, wobec kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie

 

Koncern adresuje swoje odpowiedzialne praktyki do czterech kluczowych grup interesariuszy:

otoczenia wewnętrznego: pracowników, spółek zależnych, organizacji związkowych,

otoczenia rynkowego: zagranicznych i krajowych kontrahentów, partnerów biznesowych, podwykonawców, organizacji branżowych, instytucji nadających certyfikaty i wydających pozwolenia, firm konkurencyjnych,

otoczenia społecznego: akcjonariuszy, inwestorów, społeczności lokalnych, agend rządowych, organizacji pozarządowych, konsumentów i organizacji konsumenckich, klientów, organizacji pracodawców, mediów,

środowiska naturalnego: środowiska przyrodniczego, organizacji ekologicznych, mieszkańców okolic zakładów produkcyjnych i stacji paliw.

 

Członkostwo w organizacjach

W 2010 r. z inicjatywy m.in. Grupy LOTOS powstała organizacja Central Europe Energy Partners z siedzibą w Brukseli, działająca na...

Grupa LOTOS w RESPECT Index

Akcje Grupy LOTOS wchodziły w 2010 r. w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych...

Ekonomiczne aspekty działalności

Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje decyzje dotyczące swojej działalności z uwzględnieniem ich pośredniego wpływu na otoczenie...

Społeczne aspekty działalności

Kwestie praw człowieka i odpowiedzialności za produkt związane są z wpływem przedsiębiorstwa na społeczeństwo i stanowią ważny...

Środowiskowe aspekty działalności

Podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS monitorują swój wpływ na środowisko poprzez analizę wskaźników odnoszących się do poziomu...

„Dekada rozwoju” - wywiad z Pawłem Olechnowiczem, Prezesem Zarządu Grupy LOTOS

W Grupie LOTOS zawsze przywiązywaliśmy ogromną wagę do działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. 

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top