Misja, wizja, wartości

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to: czystość, otwartość, innowacyjność i...

Organizacja

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się segmenty: handlowy, operacyjny, poszukiwawczo-wydobywczy, zarządczy i finansowy.

Systemy zarządzania

Podejście do zarządzania w Grupie LOTOS zakłada stałe doskonalenie organizacji. W 2010 r. Spółka zainicjowała cykliczną ocenę dojrzałości organizacyjnej, w tym wdrożonych systemów zarządzania.

  Podejście do zarządzania

  W Grupie LOTOS posiadanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania nie jest celem samym w sobie. Wdrażamy działania zapewniające uzyskiwanie realnych wartości z posiadanego systemu. Normy pokazują nam uniwersalne rozwiązania zwiększające szanse na znalezienie wartości dodanej, czyli uczynienie wdrożonego systemu skutecznym i bardziej użytecznym.

  System kontroli wewnętrznej

  System kontroli wewnętrznej w Grupie LOTOS to zestaw rozwiązań organizacyjno-procesowych odnoszących się do całej organizacji oraz procedur określających funkcjonowanie poszczególnych procesów. System zapewnia uporządkowane i efektywne prowadzenie działalności zgodnej z celami organizacji, z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.

  Główne zmiany w systemach i kluczowe projekty w 2010 r.

  Grupa LOTOS dąży do osiągnięcia oczekiwanego poziomu profesjonalizacji kultury organizacyjnej. Czynnik ten ma istotny wpływ na możliwość odnoszenia przez nią sukcesów w zakresie ochrony i budowania wartości dla interesariuszy.   

  Plany rozwoju

  W 2011 r. kontynuowane będą istniejące i wdrażane nowe projekty, które odpowiadają wymogom wewnętrznego procesu doskonalenia organizacji.

top