Zarząd

Zarząd Spółki stosuje dobre praktyki w dziedzinie komunikacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi grupami interesariuszy.

  Kompetencje

  Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, a także tych, które przekraczają zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwem dla poszczególnych członków Zarządu.

  Skład

  Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym prezes i wiceprezesi Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.

  Wynagradzanie

  Z uwagi na fakt, iż udział Skarbu Państwa przekracza 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki, zasady wynagradzania członków Zarządu określają przepisy tzw. ustawy kominowej.  

  Unikanie konfliktu interesów

  W celu uniknięcia konfliktu interesów Spółka stosuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH), postanowień Regulaminu Zarządu, a także „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.

top