Wizja rozwoju

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

W 2006 r. Grupa Kapitałowa LOTOS opracowała strategię rozwoju. Dwa lata później, w  2008 r., strategia ta została zaktualizowana. Jej kluczowym programem strategicznym był Program 10+, dynamicznie rozwijający potencjał grupy kapitałowej oraz istotnie zwiększający poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W listopadzie 2010 r. Grupa Kapitałowa LOTOS ogłosiła nową strategię na lata 2011– 2015 oraz długofalowe kierunki rozwoju do 2020 r.

Podstawą nowej strategii jest pomyślnie zakończona w 2010 r. realizacja Programu 10+. Dzięki tej kompleksowej inwestycji moce przerobowe gdańskiej rafinerii wzrosły do ponad 10 mln ton ropy naftowej rocznie, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Nowe technologie ograniczają także negatywny wpływ działalności przemysłowej na środowisko naturalne. Dysponując taką bazą przetwórczą, Grupa Kapitałowa LOTOS w nowej strategii skupia się przede wszystkim na:

 • dynamicznym rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego węglowodorów,
 • poprawie efektywności handlowej w powiązaniu z optymalizacją części operacyjnej.

Głównymi przesłankami zdefiniowania nowej strategii były:

 • prognozowany, w długim okresie, wyższy poziom marż w sektorze wydobywczym niż w sektorze przerobu ropy naftowej,
 • stopniowy wzrost konsumpcji paliw,
 • potrzeba zdywersyfikowania ryzyka operacyjnego.

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS pozostaje budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach:

 • poszukiwawczo-wydobywczym,
 • przerobu ropy,
 • handlowym.

W strategii podkreślono, iż rozwój wspomnianych obszarów odbywać się będzie z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju: dążeniem do stałego ograniczania oddziaływania na środowisko naturalne przy jednoczesnym docenieniu kapitału intelektualnego i doświadczenia pracowników.

W obszarze poszukiwawczo-wydobywczym Grupa Kapitałowa LOTOS będzie intensyfikować działania na rzecz poszerzenia własnego zaplecza surowcowego w celu wykorzystania prognozowanego w długim okresie wysokiego poziomu marż w tym sektorze.

Najważniejsze cele strategiczne w tym segmencie to:

 • zwiększenie wydobycia węglowodorów zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski do 2030 r.,
 • wydobycie 24 tys. boe/d (barrel of oil equivalent/day) – ekwiwalent 1,2 mln ton ropy rocznie w 2015 r.

W obszarze handlu działania Grupy Kapitałowej LOTOS będą skupiać się na dalszym rozwoju struktur handlowych w oparciu o rozbudowywaną sieć dystrybucji i efektywną logistykę produktów, a także na dynamicznym rozwoju działalności tradingowej w obszarze handlu ropą i produktami naftowymi.

Kluczowe cele strategiczne w tym segmencie to:

 • utrzymanie 30% udziału w krajowym rynku paliw,
 • sprzedaż paliw przewyższająca o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii Grupy LOTOS,
 • 10% udział w krajowym rynku detalicznym przed zakończeniem okresu obowiązywania strategii,
 • rozwój sieci stacji paliw oraz intensyfikacja sprzedaży w sieci istniejącej.

W obszarze działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa LOTOS będzie koncentrować się na efektywnym wykorzystaniu rozbudowanych mocy przerobowych rafinerii, dalszym zwiększeniu stopnia konwersji oraz na optymalnym wykorzystaniu efektu synergii między przemysłem rafineryjnym a branżą energetyczną.

Najważniejsze cele strategiczne to:

 • osiągnięcie najlepszych światowych standardów produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej konkurencyjności wśród rafinerii europejskich,
 • optymalne wykorzystanie aktywów posiadanych oraz aktywów obejmowanych w wyniku działań rozwojowych,
 • zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy instalacji produkcyjnych i pomocniczych mierzonej dostępnością minimum 98% w ciągu roku,
 • zwiększenie stopnia konwersji i pogłębienie przerobu surowca.

Realizacja strategii na lata 2011– 2015 wzmocni pozycję Grupy Kapitałowej LOTOS jako silnego, innowacyjnego i efektywnie rozwijającego się podmiotu, który odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i funkcjonuje zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Misja, wizja, wartości

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to: czystość, otwartość, innowacyjność i...

Przedmiot i zakres działalności

Koncern jest liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. 

top