Działalność operacyjna

Dokonania

Najważniejsze dokonania Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie operacyjnym w 2010 r. koncentrowały się wokół realizacji Programu 10+.  

W 2010 r. kluczowymi zadaniami dla segmentu operacyjnego były:

 • zakończenie z sukcesem Programu 10+,
 • optymalne wykorzystanie aktywów produkcyjnych,
 • badania i rozwój technologii.

W 2010 r. Program 10+ wszedł w końcową fazę realizacji. Nastąpiło zakończenie budowy wszystkich instalacji produkcyjnych. Rok 2010 to również pierwszy, w którym rafineria osiągnęła nominalne moce przerobowe na poziomie 10,5 mln ton ropy, co wiązało się z uruchomieniem instalacji CDU/VDU.

Program 10+

Program 10+ to największy program inwestycyjny w historii Grupy Kapitałowej LOTOS. Jego celem jest zwiększenie mocy i głębokości przerobu ropy naftowej w gdańskiej rafinerii, a tym samym poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki. W 2010 r. zakończono budowę i przekazano do ruchu szereg kluczowych instalacji produkcyjnych, budowanych w ramach Programu 10+. Na koniec grudnia 2010 r. zaawansowanie realizacji prac w ramach Programu 10+ wyniosło 100%, co jest równoznaczne z terminowym jego zakończeniem. Zakres prac związanych z procesem projektowania, dostaw i realizacji budowy został zakończony dla wszystkich instalacji podstawowych i pomocniczych.

Poziom zaawansowania realizacji Programu 10+

Poziom zaawansowania Programu 10+

Największa instalacja Programu 10+, instalacja hydrokrakingu (MHC), uzyskała status gotowości do rozruchu RFSU (Ready For Start Up) 10 października 2010 r., natomiast 27 października do instalacji wprowadzono wsad. Pierwsze, uzyskane w połowie stycznia 2011 r. produkty z niniejszej instalacji, charakteryzowały się bardzo wysoką jakością, przy konwersji instalacji mierzonej procentową ilością najbardziej wartościowych produktów, czyli komponentów paliw, wynoszącej 70% (konwersja projektowa wynosi 60%). Głównym zadaniem MHC jest pogłębienie przerobu ropy naftowej i uzyskanie z każdej baryłki ropy większej ilości komponentów paliwowych o najwyższej jakości. Jest to parametr charakteryzujący najnowocześniejsze rafinerie w Europie i na świecie.

Instalacja przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE), jako ostatnia z realizowanych w ramach Programu 10+ instalacji, uzyskała 31 grudnia 2010 r. – zgodnie z harmonogramem - status gotowości do rozruchu RFSU (Ready For Start Up).

Prace w ramach Programu 10+ realizowane były bez większych zakłóceń, przy minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk realizacyjnych. Kontraktowano doświadczone firmy o dobrym standingu technicznym i finansowym, potrafiące realizować projekty w zmiennych warunkach rynkowych. Nie odnotowano także istotnego wpływu kryzysu finansowo-gospodarczego na przebieg realizacji Programu 10+.

Status prac w poszczególnych instalacjach Programu 10+ w 2010 r.
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Instalacja produkcji azotu (II etap)   RFSU   PDU                
2 Modernizacja oczyszczalni ścieków i zbiornik na ścieki procesowe          PDU                    
3 HRU (odzysk wodoru)     MC, RFSU     PDU            
4 Kompleks aminowo-siarkowy (KAS) - Instalacje siarkowe (SRU)     PDU                  
5 Kompleks aminowo-siarkowy (KAS) - Instalacja ARU/SWS     PDU                  
6 Systemy rurociągów IC - faza III       MC, RFSU                
7 Pompownia P24       MC, RFSU     PDU          
8 Instalacja azotu (I etap)       PDU                
9 Systemy parowe       PDU                
10 System wody kotłowej       PDU                
11 Zbiornik LPG (V=1.700m3)       PDU                
12 Pompownia Hydrowaxu       PDU                
13 Pompy nafty, LON i diesla w pompowni P20          MC RFSU       PDU    
14 Rurociąg do portu R7         PDU              
15 Wytwórnia wodoru (HGU)         PDU              
16 Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS)         PDU              
17 Modernizacja stacji kondensatu nr 1 i 5         PDU              
18 Zbiorniki benzyny pirolitycznej (V=2x20.000m3)         PDU              
19 Modernizacja Istniejących Podstacji Elektrycznych         PDU              
20 Instalacja ciepłej wody chłodniczej           PDU            
21 Chłodnie wentylatorowe             PDU          
22 Zbiornik wody Demi             PDU          
23 Zbiorniki ciężkich frakcji VR/VGO (V=4x20.000m3)             PDU          
24 Kompleks aminowo-siarkowy (KAS) – Instalacja mycia aminowego LPG             PDU          
25 Modernizacja systemów wodnych             PDU          
26 Zbiorniki oleju napędowego (V=3x32.000m3)               PDU        
27 Systemy sieci podziemnych                 PDU      
28 MHC                   MC, RFSU    
29 Budynki stacji S31                   RFSU    
30 Instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU)                   PDU    
31 Budynki stacji S32/S33/TIR i H2S TIR                   PDU    
32 Pompownia P3 (pompa 1900-P96B)                     MC, RFSU  
33 ROSE i zbiornik instalacji ROSE                       MC, RFSU
34 Układy drogowe i place                       RFSU

MC – (ang.) Mechanical Completion / zakończenie prac budowlano-montażowych

RFSU – (ang.) Ready For Start Up / osiągnięcie przez instalację gotowości do uruchomienia

PDU – (ang.) Transfer For Use / przekazano do użytkowania

Pozostałe inwestycje

Poza Programem 10+ realizowane były przedsięwzięcia związane z podnoszeniem efektywności, bezpieczeństwa i sprawności technicznej posiadanych aktywów oraz ze zmniejszeniem oddziaływania koncernu na środowisko naturalne. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć:

 • budowę nalewaka kolejowego oleju napędowego: celem projektu było zwiększenie zdolności nalewczych rafinerii Grupy LOTOS. W ramach projektu wybudowano nalewak kolejowy, mogący nalewać oleje napędowe w ilości do 2,6 mln ton rocznie;
 • wymianę palników na niskoemisyjne w kotłach elektrociepłowni: w 2009 r. wymieniono palniki w pierwszym kotle, w 2010 r. wymienione zostały palniki również w drugim kotle. Realizacja inwestycji przyczyniła się do zwiększenia dostępności pary dla instalacji produkcyjnych z zachowaniem limitów emisji określonych w Pozwoleniu Zintegrowanym;
 • hermetyzację zbiorników oczyszczalni ścieków: celem projektu było zmniejszenie uciążliwości zapachowej dla środowiska. W ramach prac zamontowano przykrycia dachowe oraz wybudowano i uruchomiono biofiltry oczyszczające powietrze pochodzące z przykrytych zbiorników zakładowej oczyszczalni ścieków. Na bazie zebranych doświadczeń eksploatacyjnych zostały przygotowane założenia do zhermetyzowania pozostałych zbiorników oczyszczalni w 2011 r.;
 • modernizację baz paliw w Rypinie i Piotrkowie Trybunalskim: w ramach realizowanych inwestycji w bazach wybudowano instalacje do odzysku opar z benzyn, zmodernizowano nalewaki autocystern wyposażając je w systemy zabezpieczające przed przepełnieniem, monitorujące i odbierające opary.

Działalność rafineryjna

Przerób ropy naftowej w 2010 r. wyniósł nieco ponad 8 mln ton i był zdecydowanie wyższy od przerobu z lat poprzednich. Wynika to z uruchomienia w pierwszym kwartale 2010 r. nowej instalacji do destylacji ropy naftowej o nominalnych mocach przerobowych na poziomie 4,5 mln ton ropy rocznie. Razem z pracującą wcześniej instalacją, gwarantuje to nominalne zdolności przerobowe rafinerii na poziomie 10,5 mln ton ropy rocznie.

Stosunkowo niskie marże rafineryjne w 2010 r. nie sprzyjały jednak maksymalizacji przerobu. Wciąż odczuwalne były skutki globalnego kryzysu ekonomicznego. Dodatkowo, część instalacji budowanych w ramach Programu 10+ nie była jeszcze w 2010 r. gotowa do pełnego działania, co wpływało na efektywność przerobu ropy. Obciążenie rafinerii było optymalizowane w oparciu o dane rynkowe i kształtowało się przez większą część roku w granicach 27 tys. ton na dobę.

Dominującym gatunkiem przerabianej ropy była rosyjska ropa REBCO, jednak intensyfikowano przerób innych gatunków. Posiadanie w rafinerii dwóch niezależnych ciągów destylacji ropy wprowadziło do rafinerii większą elastyczność w doborze mieszanek rop naftowych, co zostało wykorzystane w procesie optymalizacji produkcji. Stąd rekordowy, w ciągu ostatnich lat, udział w przerobie rop sprowadzanych drogą morską.

Przerób ropy i produkcja rafinerii (mln ton)
You need to upgrade your Flash Player

Wprawdzie w 2010 r. największy udział w przerabianej przez Grupę LOTOS ropie miała nadal rosyjska ropa REBCO, jednak uległ on wyraźnej redukcji – zwłaszcza na rzecz sprawdzonych już w gdańskiej rafinerii gatunków Troll, Volve i Aasgard, pozyskiwanych z odwiertów na Morzu Północnym. Istotnie pogłębiony został proces dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia rafinerii gdańskiej w surowiec, co ma również swój znaczący wymiar w kontekście działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Struktura przerabianych rop naftowych
You need to upgrade your Flash Player

Poza ropą, do produkcji zużywano również komponenty i surowce zakupione do dalszego przerobu oraz dodatki uszlachetniające. W wyniku tego całkowita produkcja rafinerii Grupy LOTOS jest wyższa niż ilość przerobionej ropy, choć w 2010 r. różnica została zmniejszona w stosunku do lat 2007– 2009. Nadal niezbędne do produkcji są np. komponenty paliwowe (etanol, ETBE, FAME), czy dodatki uszlachetniające.

Zwiększony przerób ropy w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS spowodował wyraźne ograniczenie importu do Polski gotowych olejów napędowych. W poprzednich latach Grupa LOTOS była importerem olejów napędowych i poprzez zwiększoną podaż budowała rynek dla produktu, który pojawił się w 2010 r. Efektem Programu 10+ jest zastąpienie oleju importowanego olejem wyprodukowanym na instalacjach w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS.

Dużym sukcesem, związanym głównie z realizacją Programu 10+, ale także z ciągłą optymalizacją produkcji, było utrzymanie w 2010 r. bardzo wysokiego udziału olejów napędowych w strukturze produkowanych paliw. Udało się to, mimo że instalacja łagodnego hydrokrakingu, jedna z kluczowych dla produkcji olejów napędowych, dopiero jest doprowadzana do pełnych mocy wytwórczych.

Struktura produkowanych wyrobów
You need to upgrade your Flash Player

Wykorzystanie zainstalowanych mocy przerobowych rafinerii w 2010 r. było dostosowywane do bieżącej sytuacji rynkowej. Najważniejszym sukcesem było rekordowo wysokie, bo w 105,8%, wykorzystanie zdolności produkcyjnych pracującej w gdańskiej rafinerii instalacji hydrokrakingu. Osiągnięty wynik dowodzi zarówno doskonałego stanu technicznego instalacji, jak i wysokich kwalifikacji pracowników obsługujących urządzenia.

Uruchomienie pozostałych instalacji z Programu 10+ pozwoli na uzupełnienie konfiguracji rafinerii i usunie z rafinerii „wąskie gardło", jakim jest zagospodarowanie destylatów próżniowych z ropy naftowej w procesie hydrokrakingu.

Wykorzystanie mocy przerobowych
You need to upgrade your Flash Player

Realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego przez Grupę LOTOS

W realizacji NCW istotną rolę pełnią estry metylowe produkowane w Czechowicach-Dziedzicach przez spółkę LOTOS Biopaliwa. W 2010 r. instalacja FAME pracowała stabilnie, wyprodukowano 101,3 tys. ton biokomponentów, przekraczając tym samym założenia projektowe. Również zużycie surowców i chemikaliów oraz energochłonność była korzystniejsza od założeń projektowych. Jakość produkowanego FAME była znacznie lepsza niż obowiązujące w tym zakresie normy. Spółka LOTOS Biopaliwa przedłożyła dokumenty rejestracyjne wymagane Rozporządzeniem REACH produkowanych substancji chemicznych i substancje te zostały zarejestrowane. M.in. ten fakt oznacza, że w 2011 r. produkcja FAME będzie niezakłócona, a jej wielkość i efektywność powinna być na porównywalnym z 2010 r. poziomie.

 

Badania i rozwój

W 2010 r. w Grupie LOTOS, w związku z uruchomieniem w ramach Programu 10+ instalacji destylacji atmosferycznej/próżniowej, uruchomiono produkcję i sprzedaż nowego produktu - benzyny surowej. Dodatkowo działalność badawczo-rozwojowa Grupy LOTOS koncentrowała się na rozwoju technologii związanych z wytworzeniem produktów specjalnych, opartych o dalszy przerób surowców z bloku olejowego. Do najważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju technicznego w 2010 r. należy zaliczyć:

 • uruchomienie regularnej produkcji i sprzedaży plastyfikatora naftowego QUANTILUS T50 o obniżonej toksyczności do kauczuków i wyrobów gumowych. Nowa klasa plastyfikatorów zalicza się do grupy TDAE (ang. Treated Distillate Aromatic Extract) i spełnia wymagania dla plastyfikatorów kierowanych do przemysłu oponiarskiego, które obowiązują w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2010 r.,
 • uruchomienie produkcji i sprzedaży niskozaolejonej Parafiny 64/25/0,5 jako głównego komponentu do wosków parafinowych,
 • produkcję i sprzedaż pierwszej partii Cerezyny jako surowca do produkcji cerezyny białej spełniającej normy amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA),
 • uruchomienie sprzedaży Filtratów z gaczów parafinowych: średniego i ciężkiego, które stanowią surowce do produkcji emulsji parafinowych i antyzbrylaczy do nawozów sztucznych. Wykorzystywane są również jako środki do impregnacji i nasycania płyt wiórowych i rozpałek,
 • uruchomienie sprzedaży Asfaltu V1500 przeznaczonego do produkcji różnego rodzaju mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),
 • uruchomienie sprzedaży Asfaltu 50 SDA przeznaczonego do produkcji asfaltów drogą utleniania lub komponowania.

W 2010 r. prowadzono także prace rozwojowe nad produktami olejowymi wytwarzanymi przez LOTOS Oil. W ramach najważniejszych działań w dziedzinie badań i rozwoju środków smarowych w 2010 r. należy wymienić:

 • rozpoczęcie badań nad podniesieniem jakości olejów do samochodów osobowych z wykorzystaniem własnych olejów bazowych – zakończenie badań nastąpi w 2011 r.,
 • wprowadzenie 10 nowych olejów silnikowych (m.in. LOTOS Quazar C-4, LOTOS Quazar S, LOTOS Quazar K, LOTOS Traffic PRO 025A/B, LOTOS Traffic PRO 505.01),
 • przedłużenie 42 Aprobat dla olejów smarowych,
 • uzyskanie 6 Aprobat dla nowych olejów.
 •  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego audytora.

Środowisko

Zastosowane w gdańskiej rafinerii nowoczesne rozwiązania technologiczne daleko przekraczają wymagania ochrony środowiska.

Środowiskowe aspekty działalności

Podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS monitorują swój wpływ na środowisko poprzez analizę wskaźników odnoszących się do poziomu...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top