Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

Podejście do zarządzania

LOTOS Petrobaltic realizuje cele i zadania Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego. To jedyne przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją ropy w obrębie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Z Grupą LOTOS Spółka powiązana jest od 2005 r., kiedy to koncern stał się jej głównym udziałowcem. LOTOS Petrobaltic prowadzi działalność na polskim obszarze morskim, obejmującym ok. 29 tys. km². Prace są wykonywane na ośmiu obszarach koncesji poszukiwawczych oraz czterech obszarach koncesji wydobywczych. W skład Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic wchodzi sześć spółek zależnych i stowarzyszonych.

W 2010 r. działania Spółki obejmowały prace poszukiwawcze i rozwojowe na Morzu Bałtyckim oraz poszerzanie portfela koncesji na Szelfie Norweskim i rozwój projektu wydobywczego Yme. Na Szelfie Norweskim działania poszukiwawczo-wydobywcze z ramienia LOTOS Petrobaltic prowadzi założona w 2007 r. spółka LOTOS E&P Norge (LOTOS Exploration and Production Norge AS) z siedzibą w Stavanger w Norwegii.

Grupa LOTOS, poprzez spółkę LOTOS Petrobaltic, jest jedyną polską firmą prowadzącą działalność wydobywczą w obrębie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego

Działalność wydobywcza w obrębie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego

LOTOS Petrobaltic koncentruje się na realizacji strategii Grupy Kapitałowej LOTOS i optymalizacji osiąganych wyników finansowych. Tworzenie wartości Spółki dla jej akcjonariuszy odbywa się w sposób zrównoważony, w oparciu o standardy zarządzania Grupy Kapitałowej LOTOS, a więc z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i ochrony środowiska naturalnego.

W 2010 r. LOTOS Petrobaltic został włączony w system sprawozdawczości pozafinansowej Grupy Kapitałowej LOTOS. Ten rodzaj sprawozdań stanowi podstawę sporządzania raportów, które ilustrują poszanowanie przez koncern zasad zrównoważonego rozwoju. LOTOS Petrobaltic raportuje w tym systemie środowiskowe aspekty swojej działalności. To kolejne potwierdzenie zaangażowania, zarówno całej Grupy Kapitałowej LOTOS, jak i samego LOTOS Petrobaltic w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu.

W listopadzie 2010 r. Grupa Kapitałowa LOTOS ogłosiła strategię na lata 2011–2015 oraz kierunki rozwoju do roku 2020. Nowa strategia kładzie szczególny nacisk na intensyfikację działań w sferze poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu. Oznacza to dla LOTOS Petrobaltic podjęcie nowych wyzwań oraz inicjatyw, a także rosnącą odpowiedzialność w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS.

Celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej pozostaje zwiększenie wydobycia węglowodorów zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski do 2030 r.

Zostanie on osiągnięty poprzez:

  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowca dzięki bezpośredniemu dostępowi do złóż węglowodorów,
  • osiągnięcie wzrostu produkcji w wyniku realizacji programów zwiększania wydobycia ropy ze złóż na Morzu Bałtyckim i nowych projektów poza Polską, do poziomu:
    • w roku 2015 – 24.000 boe/d (ang. barrel of equivalent/day), czyli 1,2 mln ton rocznie,
    • w roku 2020 – 100.000 boe/d (barrel of equivalent/day), czyli 5 mln ton rocznie,
  • posiadanie ekwiwalentnych zasobów na poziomie 330 mln boe.
  •  

Organizacja

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się segmenty: handlowy, operacyjny, poszukiwawczo-wydobywczy, zarządczy i finansowy.

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

top