Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

Plany rozwoju

Dalszym celem działalności poszukiwawczo-wydobywczej jest budowa segmentu o zasięgu międzynarodowym, posiadającego portfel aktywów o zdywersyfikowanym ryzyku, znajdujących się w różnych fazach rozwoju złóż.

Aktywność poszukiwawczo-wydobywcza Grupy Kapitałowej LOTOS koncentrować się będzie zarówno na obszarach lądowych, jak i morskich w rejonie Morza Bałtyckiego, na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na Litwie.

Obszary działalności

Obszary działalności

Kierunki rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego:

Polska – Morze Bałtyckie:

  • stabilizacja wydobycia na złożu B3,
  • kontynuacja zagospodarowania złoża B8,
  • uczestnictwo w programie poszukiwań ropy i gazu na lądowych obszarach Polski, w tym poszukiwanie złóż niekonwencjonalnych,
  • kontynuacja procesu pozyskiwania partnerów dla wybranych koncesji, w celu przyspieszenia działań poszukiwawczych oraz zagospodarowania koncesji gazowych,

Norwegia – Norweski Szelf Kontynentalny:

  • zakończenie zagospodarowania i uruchomienie produkcji ze złoża Yme,
  • rozwój portfela koncesji poszukiwawczych,

Litwa:

  • finalizacja procesu przejęcia kontroli nad AB Geonafta,
  • integracja biznesowa przejmowanej Spółki,

Pozostałe obszary:

  • monitoring projektów o niskim i umiarkowanym poziomie ryzyka w rejonie Afryki Północnej oraz państw akwenu Morza Kaspijskiego i Europy Środkowo-Wschodniej.

Obszary poszukiwawcze

Prowadzone prace poszukiwawcze w koncesjach na Bałtyku oraz Norweskim Szelfie, mają na celu odkrycie nowych złóż ropy i gazu, które w przyszłości zastąpią aktualnie eksploatowane i zagospodarowywane złoża.

Zasoby ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS według klasyfikacji Society of Petroleum Engineers i World Petroleum Council
stan na 31.12.2010
Kategoria (*) Razem Bałtyk i Norweski Szelf Kontynentalny
ropa
mln ton
gaz
mld m3
Zasoby potwierdzone 2P 6,238 0,521
Zasoby warunkowe 2C 1,349 6,464

  

(*) Zestawienie nie zawiera zasobów perspektywicznych, potencjalnie możliwych do odkrycia w koncesjach poszukiwawczych.

Morze Bałtyckie: 8 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych

1. GAZ POŁUDNIE (34/2001/p)
2. GAZ PÓŁNOC (35/2001/p)
3. GOTLANDIA (36/2001/p)
4. ŁEBA (37/2001/p)
5. ROZEWIE (38/2001/p)
6. SAMBIA E (39/2001/p)
7. SAMBIA W (40/2001/p)
8. WOLIN (41/2001/p)

4 koncesje wydobywcze na Morzu Bałtyckim:

Złoże B3 - zasoby wydobywalne: 5,3 mln ton; pozostało do wydobycia: 1,2 mln ton ropy, koncesja wydobywcza ważna do 2016 r.

Złoże B8 - zasoby wydobywalne: 3,7 mln ton, pozostało do wydobycia: 3,5 mln ton ropy,  koncesja wydobywcza ważna do  2031 r.

Złoże B6 - zasoby wydobywalne: 1,8 mld m3 (nie eksploatowane), koncesja wydobywcza ważna do 2032 r. obejmuje wydobywanie gazu ziemnego (gazokondensatu)

Złoże B4 - zasoby wydobywalne: 2,0 mld m3 (nie eksploatowane), koncesja wydobywcza ważna do 2032 r. obejmuje wydobywanie gazu ziemnego

Norweski Szelf Kontynentalny - 9 koncesji poszukiwawczych

Norweski Szelf Kontynentalny

1 koncesja wydobywcza na Norweskim Szelfie Kontynentalnym:

Złoże YME – LOTOS E&P Norge posiada 20% udziałów. Zasoby wydobywalne, przypadające na udziały: 1,73 mln ton; (nie eksploatowane), koncesja wydobywcza ważna do 18.06.2030 r.

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

top