Giełda

Grupa LOTOS na giełdzie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła 2010 r. od trendu spadkowego. W lutym nastąpiło odbicie głównych indeksów, jednak o trwałym trendzie wzrostowym można było mówić dopiero w drugiej połowie roku. W ciągu całego roku indeks WIG wzrósł o 16,5%, a WIG20 o 12,3%. Indeks spółek paliwowych – WIG-PALIWA – w ciągu 2010 r. zyskał na wartości 21,9%.

Notowania akcji Grupy LOTOS S.A. już na początku roku wykazały się dynamiką wyraźnie słabszą od całego rynku, osiągając 25 lutego roczne minimum na poziomie 25,05 zł. Następnie wartość walorów Spółki podążała za rynkiem. Dopiero publikacja nowej strategii w listopadzie była bodźcem wystarczająco silnym, aby wybić dynamikę powyżej progu 100% w porównaniu z początkiem roku i osiągnąć dodatnią stopę zwrotu na poziomie niewiele niższym od WIG20, 17 grudnia cena akcji Spółki osiągnęła roczne maksimum, tj. 37,85 zł za walor. Na koniec 2010 r. dynamika zmian ceny akcji Grupy LOTOS wyniosła, w zestawieniu z początkiem okresu, 110,3%, co oznacza wzrost ceny o ponad 10%, a w wartościach bezwzględnych o 3,40 zł. Na zamknięciu sesji 31 grudnia 2010 r. za jeden walor Spółki płacono 36,35 zł. Średni dzienny wolumen obrotu wyniósł w 2010 r. 234,5 tys. sztuk. Kapitalizacja rynkowa Grupy LOTOS wyniosła na koniec roku  nieco ponad 4,7 mld zł.

Kurs akcji Grupy LOTOS w 2010 r.
You need to upgrade your Flash Player

Generalnie kurs akcji Grupy LOTOS był w 2010 r., poza okresowym spadkiem w I kwartale, względnie stabilny. Wskazywałoby to na docenienie przez inwestorów podejmowanych przez Spółkę w 2009 r. działań antykryzysowych oraz konsekwentnej realizacji Programu 10+.

Tę względną stabilność odzwierciedla zestawienie rekomendacji inwestorskich odnośnie walorów Grupy LOTOS, wydawanych w ciągu 2010 r. przez instytucje finansowe. Niewielką przewagę miały zalecenia pozytywne – 13 (w tym 4 „kupuj” oraz 9 „trzymaj”), nad negatywnymi – 12 (w tym 6 „sprzedaj” oraz 6 „redukuj”).

Zmiana kursu akcji Grupy LOTOS, indeksów WIG, WIG20 i WIG-Paliwa oraz RESPECT
w 2010 r.
You need to upgrade your Flash Player

Ład korporacyjny

Grupa LOTOS co roku publikuje oświadczenia Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego audytora.

top