Działalność operacyjna

Plany rozwoju

Zakończenie Programu 10+ nie oznacza, że w najbliższych latach rozwój w segmencie operacyjnym Grupy LOTOS zostanie zatrzymany. Na najbliższy rok szczególnym wyzwaniem będzie maksymalne wykorzystanie posiadanych aktywów.

Nowe instalacje dają ogromny potencjał i zwiększają elastyczność produkcyjną rafinerii. Bieżąca optymalizacja produkcji nabiera coraz większego znaczenia.

By jeszcze lepiej panować nad procesem produkcyjnym, w 2011 r. planowane jest wdrożenie w gdańskiej rafinerii systemu do szczegółowego harmonogramowania działań produkcyjnych. Pozwoli to na bieżący monitoring realizacji planów produkcyjnych i uzyskiwanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, informacji o odchyleniach, co z kolei umożliwi podjęcie skutecznych działań korygujących.

Stale prowadzona jest również działalność inwestycyjna. Realizuje się szereg projektów, których celem jest zwiększenie elastyczności rafinerii, bądź poprawa jej efektywności i zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne. Najważniejszymi inwestycjami zaplanowanymi na 2011 r. są:

  • budowa instalacji wydzielania ksylenów i rozdziału reformatu: wydzielanie frakcji ksylenowej z reformatu pozwoli na zmniejszenie zawartości węglowodorów aromatycznych w benzynach silnikowych komponowanych w rafinerii, co jest zgodne z ograniczeniami normowymi oraz trendami dotyczącymi ochrony środowiska. Sprzedaż ksylenów uzupełni bądź zastąpi sprzedaż reformatu, która jest aktualną metodą zmniejszania zawartości węglowodorów aromatycznych w produkowanych benzynach,
  • modernizacja instalacji rafinacji destylatów próżniowych furfurolem: celem projektu jest zwiększenie możliwości produkcyjnych instalacji, co zwiększy dostępność plastyfikatora TDAE oraz zmniejszy energochłonność instalacji. Projekt obejmować będzie dobudowę trzeciego stopnia regeneracji furfurolu oraz modyfikację układu pieców technologicznych,
  • wymiana pieców na instalacji hydrorafinacji lekkich destylatów: celem projektu jest wymiana pieców zaprojektowanych w starej technologii, znacznie wyeksploatowanych, co przełoży się na zwiększenie sprawności energetycznej instalacji i podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
  • doprowadzenie do rafinerii wysokociśnieniowego rurociągu gazu ziemnego: projekt ma na celu przyłączenie instalacji rafineryjnych do sieci gazu ziemnego wysokiego ciśnienia i wykorzystywanie gazu jako surowca do produkcji wodoru oraz jako paliwa w rafineryjnej sieci gazu opałowego. Zastosowanie gazu ziemnego wydatnie zmniejszy emisję CO2 do atmosfery,
  • budowa instalacji odzysku gazów z pochodni: projekt ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zmniejszenie energochłonności zakładu. Będzie on polegał na zbudowaniu instalacji zawracającej część gazów z rurociągu zrzutowego, które spalane były na pochodniach. Gazy te będą kierowane do opalania pieców technologicznych,
  • hermetyzacja zbiorników oczyszczalni ścieków – II etap: projekt jest kontynuacją inwestycji zrealizowanej w latach 2009–2010, ma na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej dla środowiska poprzez zamknięcie przestrzeni powietrznej zbiorników otwartych oczyszczalni ścieków i utylizację odgazów na biofiltrach.

Trwają również prace nad określeniem zakresu dalszej rozbudowy rafinerii w Gdańsku o instalację do zagospodarowania ciężkich pozostałości po przerobie ropy naftowej.

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

top