Sytuacja finansowa i majątkowa

Struktura finansowania Programu 10+ była dobrze przemyślana i wdrożona. Gdy nadszedł kryzys finansowy i gospodarczy, okazała się odporna na negatywne zmiany na rynku. 

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. ekonomiczno-
finansowych

Szanowni Interesariusze,

ostatnie miesiące 2010 roku przyniosły pomyślne, zgodne z harmonogramem prac i budżetem, zakończenie realizacji Programu 10+, największego w Europie Środkowo–Wschodniej projektu rozbudowy rafinerii. 

Finalizacja tego projektu inwestycyjnego na niespotykaną w polskiej gospodarce skalę ma strategiczne znaczenie dla Grupy Kapitałowej LOTOS, ponieważ zapewni w nadchodzących latach stabilną pozycję koncernu na rynku oraz wzrost wartości dla jego Interesariuszy.

Nigdy nie wątpiłem w to, że projekt ten zakończy się powodzeniem. W tym przeświadczeniu utwierdzał mnie fakt, że struktura jego finansowania była dobrze przemyślana i wdrożona. Dzięki naszemu konserwatywnemu podejściu, gdy nadszedł kryzys finansowy i gospodarczy, okazała się ona odporna na negatywne zmiany na rynku.

W związku z zakończeniem rozbudowy rafinerii w Gdańsku, w 2010 r. Grupa LOTOS odnotowała rekordowy przerób ropy naftowej na poziomie ponad 8 mln ton. Modernizacja wpłynęła na pogłębienie przerobu ropy, co pozwala na zwiększenie uzysku produktów wysokomarżowych - zwłaszcza oleju napędowego i paliwa lotniczego. Warto podkreślić także, że nowe instalacje umożliwiają przerób różnorodnych gatunków ropy naftowej, co przekłada się na elastyczność funkcjonowania i możliwość wykorzystania zmian zachodzących na rynku.

Następstwem wzrostu produkcji z przerobu ropy naftowej w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS był zwiększony wolumen sprzedaży oraz zastąpienie realizowanego dotychczas importu komponentów własnymi paliwami pochodzącymi z nowych instalacji. Dzięki temu wypracowany przez koncern zysk operacyjny w 2010 roku wyniósł 763,3 mln zł i był wyższy o blisko 82% w porównaniu z rokiem 2009. Na wynik z działalności operacyjnej wpłynęły ponadto korzystne notowania produktów naftowych na rynkach światowych.

Rekordowo wysokie były także przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS, które wyniosły 19,7 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 2009 r. o 37,4%,  głównie w efekcie zwiększonych wolumenów sprzedaży oraz wyższych notowań na rynkach światowych cen ropy i produktów naftowych. Średnioroczne notowania ropy Brent dtd wzrosły o 28,9% w porównaniu z rokiem 2009, w tym samym okresie marża z notowań dla oleju napędowego wzrosła o 24,8%, natomiast dla benzyny o 13,8%.

Dynamiczny rozwój Spółki, a co za tym idzie, wartość poniesionych w 2010 roku nakładów inwestycyjnych – na poziomie ponad 1,2 mld zł, nie pozostały bez wpływu na strukturę pasywów Grupy LOTOS. Utrzymujące się na zaplanowanym poziomie wskaźniki zadłużenia oraz pozostające na bezpiecznych poziomach wskaźniki płynności potwierdziły zasadność przyjętej strategii finansowej, która pozwoliła na niezakłóconą realizację kluczowych programów inwestycyjnych.

Zadaniem Spółki na przyszłość będzie obniżanie poziomu zadłużenia, co umożliwią zwiększone strumienie gotówki generowane w wyniku finalizacji inwestycji związanych z rozbudową rafinerii oraz wydobyciem ropy naftowej.

Warto wspomnieć, że Grupa LOTOS, jako koncern naftowy, operuje w sektorze oddziałującym na środowisko naturalne, odgrywa istotną rolę w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju, jest także jednym z największych pracodawców w regionie. To pokazuje jak złożona jest nasza mapa Interesariuszy. Dlatego tak ważna jest przejrzysta i otwarta polityka informacyjna Spółki, dzięki której stwarzamy szerokie możliwości oceny naszej wiarygodności. Traktuję to jako istotny czynnik budowy wartości Spółki.

Podkreśleniem najwyższych standardów jakości w dziedzinie komunikacji Spółki z rynkiem kapitałowym jest przyznanie Grupie LOTOS w 2010 roku pierwszego miejsca w kategorii „Relacje z inwestorami” w rankingu Giełdowa Spółka Roku, który na zlecenie „Pulsu Biznesu” przygotował instytut Pentor Research Int.

Wyniki osiągnięte w 2010 roku i stabilna sytuacja finansowa są solidną podstawą do realizacji ambitnej strategii Spółki na lata 2011–2015. Wierzę, że sukces Programu 10+ udowadnia i pozwala nam podtrzymać przekonanie Interesariuszy, że jesteśmy w stanie realizować ambitne cele i tym samym pomnażać wartość Grupy LOTOS.

 

Z poważaniem,

Mariusz Machajewski
Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. ekonomiczno–finansowych
Grupa LOTOS S.A.

 

  

top